HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hộinăm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008;

Qua báo cáo thẩm tra của cácBan Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận đóng góp của Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh SócTrăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2007,phương hướng, nhiệm vụ năm 2008 theo Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 23 tháng 11năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tìnhhình kinh tế - xã hội năm 2007:

Trong năm 2007 mặc dù có nhiều tácđộng bất lợi do thời tiết và dịch bệnh nhưng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xãhội vẫn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao,cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, dịchbệnh trên đàn gia súc, gia cầm được khống chế; sản xuất công nghiệp tiếp tụctăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăngcao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩymạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng kháso với cùng kỳ. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnhđược quan tâm thường xuyên. Công tác giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, giảiquyết việc làm, xóa đói giảm nghèo có bước tiến bộ. Cải cách hành chính tiếptục được đẩy mạnh và có bước chuyển biến đáng kể, nhất là trong thủ tục hànhchính. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phíđược tập trung triển khai. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định;quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạtđược, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: xuất khẩu hàng hóakhông đạt kế hoạch đề ra, tiến độ thực hiện xây dựng cơ bản còn chậm, thu ngânsách không đủ chi cho nhu cầu đầu tư phát triển, các mặt xã hội còn nhiều vấnđề bức xúc, công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa được đẩymạnh; tai nạn giao thông, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông cònnhiều; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy được tăng cường nhưng kết quảvẫn chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số vụ khiếu kiện kéo dài chưa được giảiquyết dứt điểm.

2. Một sốchỉ tiêu chủ yếu năm 2008:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%;trong đó khu vực I tăng 5,66%, khu vực II tăng 21,77%, khu vực III tăng 25,95%.GDP bình quân đầu người 711 USD (theo giá hiện hành). Cơ cấu kinh tế khu vực I,II, III là 47,05% - 25,00% - 27,95%.

- Sản lượng lúa 1,6 triệu tấn; diệntích nuôi thủy sản 65.000 ha, trong đó nuôi tôm chính vụ 49.000 ha (nuôi côngnghiệp và bán công nghiệp 27.500 ha); tổng sản lượng thủy, hải sản khai thác vànuôi trồng nội địa 142.000 tấn (trong đó sản lượng tôm 63.000 tấn); chế biếnthủy sản 68.000 tấn, trong đó tôm đông 49.000 tấn.

- Giá trị sản xuất công nghiệp 7.000tỷ đồng (giá cố định năm 1994).

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 430triệu USD, trong đó xuất khẩu thủy sản đạt 420 triệu USD.

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ravà dịch vụ tiêu dùng xã hội là 17.000 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trênđịa bàn đạt 1.196,5 tỷ đồng.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,3%o, tỷ lệ tăngdân số 12,50%o; giải quyết việc làm mới 20.000 lao động (trong đó đưa 500 laođộng đi lao động nước ngoài), dạy nghề cho 23.000 người; giảm 10.000 hộ nghèo,đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡngxuống còn 19%. Huy động ra lớp xóa mù chữ 1.000 người, phổ cập giáo dục tiểuhọc 1.500 người, trung học cơ sở 2.000 người. Tỷ lệ huy động học sinh trong độtuổi: cấp học mẫu giáo 66,7%, tiểu học 99,7%, trung học cơ sở 72,3%, trung họcphổ thông 44,3%. Nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 10% và 74,29% xã đạtchuẩn quốc gia về y tế.

- Kéo điện cho 5.000 hộ; tỷ lệ hộnông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%; 8.000 căn nhà tìnhthương.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ở đôthị là 98%, ở nông thôn là 85%.

- Có 45% cơ sở sản xuất đạt tiêuchuẩn môi trường.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thảirắn là 75%.

- Tỷ lệ xử lý rác thải y tế là50%, nước thải y tế là 10%.

3. Một sốnhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2008:

- Phát triển sản xuất nông nghiệptheo hướng nâng cao hiệu quả; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ ngànhnông nghiệp:

Tập trung đầu tư phát triển đồngbộ hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng,chống thiên tai.Phát triển nhanhchăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn.Củng cố và phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện phát triểnkinh tế trang trại, nhân rộng các mô hình trang trại hoạt động có hiệu quả. Tiếptục triển khai quy hoạch, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển thủy sảnvùng ngọt. Tăng cường các hoạt động khuyến ngư.

- Phát triểncông nghiệp; tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn,bảo đảm hiệu quả đầu tư; nâng cao hiệu lực quản lý nhànước về môi trường:

Khuyến khích các thành phần kinhtế tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.Triển khai nhanh các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; phấn đấu trong năm 2008cơ bản lấp đầy Khu công nghiệp An Nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đẩy nhanh tiếnđộ thi công công trình xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh các hoạtđộng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trongsản xuất. Đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vàcông tác chỉnh lý biến động đất đai. Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ môitrường.

- Tăng cườngquản lý thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệuquả công tác xúc tiến thương mại, chất lượng du lịch:

Thực hiện có hiệu quả, hợp lý cácgiải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách theo Luật Quản lý thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về thựchành tiết kiệm, chống lãng phí. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nângcao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm hàng hóa,dịch vụ, nắm bắt thông tin và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầngdu lịch và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động dulịch.

- Tiếp tục đổimới, tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thểthao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo:

Thực hiện tốt các yêu cầu đổi mớichương trình, nội dung và phương pháp giáo dục. Khuyến khích phát triểnmạnh việc dạy và học ngoại ngữ. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa". Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thaoquần chúng. Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là cácloại bệnh dịch dễ lây lan, có nguy cơ bùng phát cao. Nâng cao chất lượng và quymô đào tạo nghề với phương châm đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Xây dựng vàthực hiện các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đẩymạnh tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về các chủ trương, chínhsách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình, gia đình và trẻ em.

- Giữ vững anninh quốc phòng, ổn định trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông:

Triển khai tốt các phương án gìn giữan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảmthiểu tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dântrên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăngcường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Tăng cường công tác thanh tra phòng,chống tham nhũng. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo củacông dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tập trung nâng cao chất lượngcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2.

1. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thểtuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và cácgiải pháp đã đề ra.

2. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu vàĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sátvà kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP.Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Ban công tác đại biểu;
- VP.Chủ tịch nước;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU,TT.HĐND,UBMTTQ,UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh ST;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố ST;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Lệ Hồng