HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH CÁCNGÀNH NGHỀ KINH DOANH VŨ TRƯỜNG, KARAOKE, QUÁN BAR, DỊCH VỤ XOA BÓP VÀ CƠ SỞLƯU TRÚ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa vàkinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Chỉthị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quánbar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UB ngày 06 tháng11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch cácngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưutrú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phốgiai đoạn 2006 - 2010;

Xét Đề án số 50/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc quy hoạch các ngành nghề kinhdoanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch trênđịa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2006 - 2010; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhândân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua nội dung Đề ánsố 50/UBND-VX ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình vềviệc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụxoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2006 -2010, trong đó:

1. Khiêu vũ, vũ trường:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động 02 điểm Vũ trườngSuperbowl và CLB Khiêu vũ TTVHTT quận Tân Bình. Không quy hoạch cấp mới đối vớiloại hình này.

- Đề nghị rút phép hoạt động 02 điểm: CLB khiêuvũ Nhà Văn hóa Điện ảnh và vũ trường Đệ nhất Khách sạn.

2. Karaoke:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 47 điểm.

- Đề xuất rút phép 03 doanh nghiệp nghỉ kinhdoanh gồm:

. Khách sạn Thanh Hải - số 342 Bis Nguyễn TrọngTuyển, phường 2, nay là Trường học Quốc tế.

. Công ty Dịch vụ - Du lịch Tân Bình - số 1Hoàng Việt, P.4.

. Công ty Tanimex - số 80 Lý Thường Kiệt, P.9.

Quy hoạch giai đoạn 2008 - 2010:

- Quy hoạch cấp mới bổ sung: 16 điểm (chỉ cấpmới sau khi được thành phố có văn bản hướng dẫn và ưu tiên cho cơ sở lưu trú dulịch đã được công nhận xếp hạng sao và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thươngmại - Dịch vụ).

3. Dịch vụ xoa bóp (massage):

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 23 điểm.

- Số điểm tạm ngưng hoạt động đề nghị rút phép:3 điểm:

 + Massage Đông Nam - phường 4 (đã nghỉ kinhdoanh).

 + DNTN Kim Ngọc Yến (không có trong quy hoạch ởphường 13).

 + Công ty TNHH Mong Ước (không có trong quyhoạch quận, hoạt động kinh doanh sai nội dung đăng ký là Phòng chẩn trị y họccổ truyền).

- Không quy hoạch cấp mới bổ sung.

4. Quán bar: Không quy hoạch cấp mới bổsung.

5. Cơ sở lưu trú, khách sạn, phòng cho thuê:

- Quy hoạch tiếp tục hoạt động: 73 khách sạn đạtchuẩn du lịch và sao.

- Đề nghị cải tạo, nâng cấp đối với 82 khách sạnchưa đạt chuẩn trong thời hạn 1 năm.

- Quy hoạch bổ sung:

. Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhđối với khách sạn lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn sao tại các tuyến đường sauđây:

+ Cộng Hòa (phường 4, 12, 13, 15);

+ Hoàng Việt (phường 4);

+ Trường Sơn (phường 2, 4);

+ Lý Thường Kiệt (phường 6, 7, 8, 9);

+ Lê Văn Sỹ (phường 1);

+ Cụm đường Bàu Cát (phường 14).

. Ưu tiên phát triển khách sạn du lịch đạt tiêuchuẩn từ 2 sao trở lên có vị trí phù hợp cảnh quan đô thị, bảo đảm điều kiện anninh trật tự.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận hoànchỉnh thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quậnTân Bình khóa IX kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Luận