HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2010/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚCTẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 24

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 2014/TT-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nướctại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý; Báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyđịnh về Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổchức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý với những nội dung sau:

I.Quy định chung về phân cấp quản lý, sửdụng tài sản nhà nước

1. Nguyên tắc phân cấp:

a) Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhằmđảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện theo đúng quyđịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; phân cấp rõ thẩm quyền, tráchnhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các cơquan nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc phân cấp phù hợp với quyđịnh về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quản lý ngân sách nhànước, đáp ứng tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý tài sản nhà nướchiện nay của địa phương.

b) Tài sản nhà nước được đầu tư, trang bị, mua sắmđúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ; đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả. Việc quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; sử dụng đúngmục đích; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phảiđược xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

c) Việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản là đểtạo điều kiện và nâng cao năng lực quản lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị đốivới tài sản nhà nước. Đồng thời tăng cường thực hiện công tác hướng dẫn, kiểmtra, giám sát của các cấp, các ngành cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị vềquản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếpquản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sảntheo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định phâncấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán,tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chínhtrị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộctỉnh quản lý (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý).

3. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đượcgiao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

b) Cơ quan quản lý nhà nước thuộctỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước.

c) Đối vớiđơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thực hiện theo quy định củaChính phủ, không thuộc phạm vi điều chỉnh tại quy định này.

II. Thẩm quyền quyết định.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định:

a) Mua sắm tài sản là trụ sở làm việcvà các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp; ô tô, tàuthủy, mô tô đặc chủng; máy móc, trang thiết bị làm việc; máy móc, trang thiếtbị chuyên dùng và các động sản khác có giá trị mua mới (100%) từ 200.000.000đồng trở lên/1 đơn vị tài sản (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủngloại) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

b) Điều chuyển, thu hồi, bán tài sảntrụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sựnghiệp; ô tô, tàu thủy, mô tô đặc chủng; máymóc, trang thiết bị làm việc; máy móc, trang thiết bị chuyên dùng và các độngsản khác có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên/1 đơn vị tài sản đối với các cơquan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý;

c) Thuê trụ sởlàm việc và các tài sản khác phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vịthuộc tỉnh quản lý, có giá trị 01 lần thuê từ 100.000.000 đồng trở lên;

d) Thanh lý, tiêu hủy đối với tài sảnlà trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất, cơ sở hoạt động sựnghiệp và tài sản khác có nguyên giá trên sổsách kế toán từ 500.000.000 đồng trở lên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộctỉnh quản lý;

e) Xử lý tài sản của cơ quan, tổchức, đơn vị sử dụng sai mục đích, lãng phí, thiếu trách nhiệm trong quản lý,sử dụng nhưng chưa được xử lý.

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định:Thanh lý, tiêu hủy đối với trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền vớiđất, cơ sở hoạt động sự nghiệp có nguyên giá trên sổ sách kế toán dưới500.000.000 đồng/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnhquản lý.

3. Thủ trưởng Sở, Ban ngành tỉnh vàcấp tương đương quyết định:

a) Mua sắm tài sản là xe mô tô (trừxe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máy móc, trang thiết bịchuyên dùng và các động sản khác có giá trị mua mới (100%) dưới 200.000.000đồng/1 đơn vị tài sản (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình quản lý;

b) Điều chuyển, thu hồi, bán tài sảnlà xe mô tô (trừ xe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máymóc, trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác có giá trị dưới100.000.000 đồng/1 đơn vị tài sản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấpmình quản lý;

c) Thanh lý, tiêu hủy tài sản là xemô tô (trừ xe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máy móc,trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác có nguyên giá trên sổ sách kếtoán dưới 500.000.000 đồng/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộccấp mình quản lý;

d) Thuê trụ sởlàm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộccấp mình quản lý, có giá trị 01 lần thuê dưới 100.000.000đồng.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện,thành phố quyết định:

a) Mua sắm tài sản là xe mô tô (trừxe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máy móc, trang thiết bịchuyên dùng và các động sản khác có giá trị mua mới (100%) dưới 200.000.000đồng/1 đơn vị tài sản (kể cả nhóm tài sản có tính đồng bộ, cùng chủng loại) củacác cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình quản lý;

b) Điều chuyển, thu hồi, bán tài sảnlà xe mô tô (trừ xe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máymóc, trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác có giá trị dưới100.000.000 đồng/1 đơn vị tài sản đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấpmình quản lý;

c) Thanh lý, tiêu hủy tài sản là xemô tô (trừ xe mô tô đặc chủng); máy móc, trang thiết bị làm việc; máy móc,trang thiết bị chuyên dùng và các động sản khác có nguyên giá trên sổ sách kếtoán dưới 500.000.000 đồng/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộccấp mình quản lý;

d)Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức,đơn vị thuộc cấp mình quản lý, có giá trị 01lần thuê dưới 100.000.000đồng;

5. Riêng việc mua sắm tài sản là trụ sở làm việc,xe ô tô từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, từ nguồn vốn vay huy độngtheo chế độ quy định phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinhdoanh, dịch vụ của đơn vị thì thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vàokế hoạch, dự toán, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn, định mứcsử dụng, chế độ công khai và nhu cầu cần thiết phục vụ hoạt động của đơn vị đểquyết định việc mua sắm tài sản cho phù hợp; bảo đảm tiết kiệm và có hiệu quả.

Điều2. Giao UBND tỉnh triển khai hướng dẫn vàtổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàythông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaX, kỳ họp thứ 24 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản