HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊQUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨCPHỤ CẤP HÀNG THÁNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNGCHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 3345/TTr-UBND ngày 03 tháng 7năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh mức phụ cấp hàng thángtheo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường -xã, thị trấn; báo cáo thẩm tra số 405/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của BanKinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hộiđồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số3345/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điềuchỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộkhông chuyên trách phường - xã, thị trấn, cụ thể: Đối với người có trình độ Caođẳng hưởng hệ số 2,10; trình độ Đại học hưởng hệ số 2,34; trình độ trên đại họchưởng hệ số 2,67 (bậc 2 ngạch chuyên viên).

Điều 2.Nghị quyết này thay thế Nghị quyếtsố 04/2010/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2010 về bố trí chức danh, số lượng, vàchế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường -xã, thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng7 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố HồChí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm