HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH BẠC LI�U
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/2013/NQ-H ĐND

Bạc Li�u, ng�y 06 th�ng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬAĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2012/NQ-H ĐND NG�Y 09TH�NG 12 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNHKH�A VIII, KỲ HỌP THỨ S�U �VỀ VIỆC TH�NG QUAPHƯƠNG �N PH�N BỔ NG�N S�CH CẤP TỈNH NĂM 2013TỈNH BẠC LI�U�

HỘI ĐỒNG NH�N D�NTỈNH BẠC LI�U
KH�A VIII, KỲ HỌP THỨ T�M

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch Nh� nướcng�y 16 th�ng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/N Đ-CP ng�y 06 th�ng 6 năm 2003 của Ch�nh phủ quyđịnh chi tiết v� hướng dẫn thi h�nhLuật Ng�n s�ch Nh� nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/N Đ-CP ng�y 23 th�ng 6 năm 2003 của Ch�nh phủ banh�nh Quy chế xem x�t, quyết định dự to�n v� ph�nbổ ng�n s�ch địa phương, ph� chuẩn quyếtto�n ng�n s�ch địa phương;

X�t Tờ tr�nh số 209/TTr-UBND ng�y 29 th�ng 11năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việcsửa đổi, bổ sung Nghị quyết số22/2012/NQ-H ĐND của Hội đồng nh�n d�n tỉnhkh�a VIII, kỳ họp thứ S�u �Về việc th�ng quaPhương �n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2013tỉnh Bạc Li�u�; B�o c�o thẩm tra của Ban Kinh tếv� Ng�n s�ch của Hội đồng nh�n d�n v� � kiếnĐại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi Khoản2, Điều 1, Nghị quyết số 22/2012/NQ-H ĐNDcủa Hội đồng nh�n d�n tỉnh về việcth�ng qua Phương �n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnhnăm 2013 tỉnh Bạc Li�u, như sau:

- Tổng chi c�n đối ng�n s�ch cấptỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ng�ns�ch huyện, th�nh phố l� 947.970 triệu đồng) l�:1.561.413 triệu đồng, chiếm 49,34% trong tổngsố chi c�n đối ng�n s�ch địa phương;tổng chi c�n đối ng�n s�ch c�c huyện, th�nh phốl�: 1.603.350 triệu đồng (bao gồm số bổ sungtừ ng�n s�ch cấp tỉnh l� 947.970 triệuđồng), chiếm 50,66% trong tổng số chi c�nđối ng�n s�ch địa phương.

(Chi tiết theo biểu số 1, 2, 3a - b, 4a - b,5, 6, 7, 8, 9).

Điều 2. Ủy ban nh�n d�n tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện nghị quyết theo quyđịnh ph�p luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nh�nd�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� Đạibiểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t thựchiện nghị quyết theo quy định của ph�pluật.

Nghị quyết c� hiệu lực sau 10 ng�y,kể từ ng�y th�ng qua.

C�c nội dung kh�c kh�ng n�u tại Nghịquyết n�y được thực hiện theo Nghịquyết số 22/2012/NQ-H ĐND ng�y 09 th�ng 12 năm 2012của Hội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u kh�aVIII, kỳ họp thứ S�u �Về việc th�ng qua Phương�n ph�n bổ ng�n s�ch cấp tỉnh năm 2013 tỉnhBạc Li�u�.

Nghị quyết n�y đ� đượcHội đồng nh�n d�n tỉnh Bạc Li�u kh�a VIII,kỳ họp thứ T�m th�ng qua./.

CHỦ TỊCH
V� Văn Dũng

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN