HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/ 2013/NQ- HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO NHÂN DÂN VAY VỐN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂNGIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗtrợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 133/BC-HĐND ngày 03 tháng7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số58/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiệnchính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư, phát triển giao thôngnông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư pháttriển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2013.

2. Thời gian hỗ trợ lãi suất là 36 tháng, trong đó:

- Hỗ trợ 100% lãi suất trên tổng nợ vay trong 12tháng đầu;

- Hỗ trợ 50% lãi suất trên 70% vốn vay trong 12tháng tiếp theo;

- Hỗ trợ 30% lãi suất trên 30% vốn vay trong 12tháng cuối.

3. Tùy theo tình hình thực tếcủa địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ cụ thểtừng huyện cho phù hợp.

4. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất: Từ nguồn ngân sáchtỉnh. Riêng năm 2013 thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết củaHội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám thông qua.

Bãi bỏ Thông báo số 64/TB-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2013của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãisuất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn trên địa bàntỉnh năm 2013./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Sơn