HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉPLAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại ViệtNam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 12/7/2013 của Ủyban nhân dân thành phố về việc phê duyệt mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng;Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ýkiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụnglệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng, gồmcác nội dung chính sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động phảinộp lệ phí khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấyphép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động chongười lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mìnhhoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Các trường hợp không thu lệ phí cấp giấy phép laođộng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chínhphủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;điểm 8 Điều 1 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;

2. Mức thu lệ phí:

- Cấp mới giấy phép lao động:400.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động:300.000 đồng/1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấyphép.

Điều 2. Quản lý và sử dụng lệ phí.

1. Cơ quan thu lệ phí;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thu lệ phí đốivới người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức không nằm trong khuchế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng thu lệ phí đối vớingười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức nằm trong khu chế xuất,khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

2. Tỷ lệ trích để lại cho đơn vị tổ chức thu lệ phí:

- Số tiền thu được nộp ngân sách nhà nước 60%, đơn vịtổ chức thu được giữ lại 40% để trả chi phí cho việc thực hiện công việc, dịchvụ thu lệ phí và chi bổ sung thu nhập cho lao động trong đơn vị.

3. Cơ quan có thẩm quyền thu lệ phí có trách nhiệm quảnlý và sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định tại phần C MụcIII Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Khoản 8 Thông tư 45/2006/TT-BTCngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC .

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, ngànhvà các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, cácBan, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóaXIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành