HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14 / 2015/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ TIỀN ĂN ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀ; HỖ TRỢ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

>> Xem thêm:  Quyết định 31/QĐ-UBND giao quyền xử phạt vi phạm hành chính Cần Thơ 2017

Sau khi xem xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ đối tượng tại Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa của thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Người được hỗ trợ tiền ăn: Người già không nơi nương tựa đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ.

2. Người được hưởng mức hỗ trợ: Nhân viên đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) tại Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Mức hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ tiền ăn đối với người già không nơi nương tựa = 1.080.000đ/ người/tháng.

2. Mức hỗ trợ đối với nhân viên

a) Nhân viên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người già không nơi nương tựa được hưởng mức hỗ trợ = 1,5 x mức lương cơ sở/ người/tháng.

b) Nhân viên gián tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người già không nơi nương tựa được hưởng mức hỗ trợ = 0,8 x mức lương cơ sở/người/tháng.

>> Xem thêm:  Quyết định 3522/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải Cần Thơ 2015

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ mười tám thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ.
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND quận, huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo; Chi cục VT-LT thành phố;
- Báo Cần Thơ; Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT,HĐ,250.

CHỦ TỊCHPhạm Văn Hiểu