HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎNGHỊ QUYẾT SỐ 10/2007/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊNQUANG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8 VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNGTIN TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 40/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 về việc bãi bỏ Nghị quyết số10/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quangkhoá XVI, kỳ họp thứ 8 về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin tỉnhTuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020; Báo cáo thẩm trasố 88/BC-HĐND17 ngày 14 tháng 7 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ Nghị quyết số10/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quangkhoá XVI, kỳ họp thứ 8 về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin tỉnhTuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh TuyênQuang khoá XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, CV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Quang Tiến