HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày04/7/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một sốdanh mục Nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh LàoCai năm 2013 và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung Chươngtrình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2013; cụ thể như sau:

1. Bổ sung danh mục Nghị quyết và thông qua tại kỳhọp thứ 7:

1.1. Nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ cho họcsinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015.

1.2. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thoả thuận củaThường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp.

1.3. Nghị quyết thông qua kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳhọp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XIV.

2. Bổ sung danh mục Nghị quyết và thông qua tại kỳhọp thứ 8:

2.1. Nghị quyết về mức kinh phí được trích từ cáckhoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã được trích nộp vào ngân sách nhà nước.

2.2. Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thịthành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020.

2.3. Nghị quyết kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toà ánnhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016.

2.4. Nghị quyết về Chính sách đầu tư xây dựng đườnggiao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

2.5. Nghị quyết về tổ chức hoạt động giám sát việcgiải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực,các Ban HĐND, chất vấn của đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

3. Điều chỉnh danh mục Nghị quyết thông qua tại kỳhọp thứ 8, sang kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh:

3.1. Nghị quyết về chính sách khuyến công trên địabàn tỉnh Lào Cai.

3.2. Nghị quyết về mức hỗ trợ cho cán bộ phụ tráchcụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3.3. Nghị quyết về chính sách khuyến khích pháttriển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

3.4. Nghị quyết về giá các loại rừng trên địa bàntỉnh.

3.5. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ việc áp dụngquy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàntỉnh Lào Cai.

4. Bổ sung danh mục Nghị quyết và thông qua tại kỳhọp thứ 9:

Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình côngcộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

5. Các Nghị quyết còn lại đã được thông qua tại kỳhọp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV vẫn giữ nguyên.

(Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnhnăm 2013 sau điều chỉnh có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh Lào Cai giao

1. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc triển khaithực hiện Nghị quyết.

2. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực HĐNDtỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh chương trình và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳhọp gần nhất.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh LàoCai khoá XIV thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012./.

CHỦTỊCH
PhạmVăn Cường

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT THUỘCCHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2013)

Số TT

Tên văn bản

Cơ quan trình

Cơ quan thẩm tra

Thời điểm thông qua

1

Nghị quyết thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai giai đoạn 2013 - 2015.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 7

2

Nghị quyết phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 7

3

Nghị quyết thông qua kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XIV.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 7

4

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

5

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

6

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh cho hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

7

Nghị quyết về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra đã được trích nộp vào ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

8

Nghị quyết giao biên chế hành chính năm 2013

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

9

Nghị quyết về kế hoạch biên chế hành chính năm 2014

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

10

Nghị quyết quy định mức thu học phí (chương trình đại trà) đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2013-2014.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

11

Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 8

12

Nghị quyết kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011- 2016.

UBMTTQ

Kỳ họp thứ 8

13

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8

14

Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8

15

Nghị quyết về Chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8

16

Nghị quyết về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND, chất vấn của đại biểu HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8

17

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 8

18

Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

19

Nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2012.

TT. HĐND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

20

Nghị quyết về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2014.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

21

Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ % phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2016.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

22

Nghị quyết về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

23

Nghị quyết về mức hỗ trợ cho cán bộ phụ trách cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

24

Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

25

Nghị quyết về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

26

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

27

Nghị quyết thông qua tổng biên chế sự nghiệp năm 2014

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

28

Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh

Các Ban HĐND

Kỳ họp thứ 9

29

Nghị quyết về kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 9

30

Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề, tham vấn nhân dân của HĐND tỉnh năm 2014.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 9

31

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 9

32

Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.

TT. HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 9