HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁCNHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNBẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệmđối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thihành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội vềviệc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốchội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấyphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 30tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Kỳ họp thứ 7, Hội đồngnhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấyphiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồngnhân dân tỉnh bầu bảođảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xácnhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Vũ Hồng Bắc,Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 55 phiếu(chiếm 78,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm15,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,43 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Đoàn ThịHảo, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu(chiếm 68,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm27,14 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

3. Ông Triệu MinhThái, Ủy viên thường trựcHĐNDtỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu(chiếm 42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu(chiếm 7,14 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Lê Quang Dực, TrưởngBan văn hóa - xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu(chiếm 70 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm22,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Hoàng Văn Hùng, TrưởngBan pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu(chiếm 64,29 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưng Ban kinh tế và ngân sáchHĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu(chiếm 75,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Phùng ĐìnhThiệu, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu(chiếm 75,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm20 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

8. Ông Dương NgọcLong, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu(chiếm 68,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm24,28 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 2,86 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Bà Ma Thị Nguyệt, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu(chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu(chiếm 17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nhữ Văn Tâm,Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu(chiếm 42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm44,29 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu(chiếm 8,57 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đặng ViếtThuần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu(chiếm 52,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu(chiếm 10 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Cù XuânHuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu(chiếm 61,43 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,43 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Trịnh ViệtHùng, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu(chiếm 32,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 32 phiếu (chiếm45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu(chiếm 17,14 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Trần DươngThịnh, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu(chiếm 45,71 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 30 phiếu (chiếm42,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu(chiếm 7,14 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Nguyễn NhưTuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dântỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 67

+ Số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu(chiếm 72,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm22,86 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc