HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾUTÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữchức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghịquyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụQuốc hội khóa XI;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghịquyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc lấy phiếutín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồngnhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họpthứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhândân tỉnh bầu. Công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệmđảm bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữchức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết561/2013/UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việclấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội,Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 31tháng 5 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Thông qua kế hoạch lấyphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu lần một,nhiệm kỳ 2011 - 2016”.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1.Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 80% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND).

2. Ông Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm 88% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND).

3.Ông Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 72% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 16% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10% tổng số đạibiểu HĐND).

4.Ông Nguyễn Văn Cầu, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đạibiểu HĐND).

5. Ông Trần Văn Đoàn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 68% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đạibiểu HĐND).

6.Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 84% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 12% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đạibiểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 66% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10% tổng số đạibiểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 76% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 18% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4% tổng số đạibiểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 70% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 28% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND).

10.  Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 60% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 30% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đạibiểu HĐND).

11.  Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đạibiểu HĐND).

12.  Ông Hồ Ngọc An, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 52% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đạibiểu HĐND).

13. Ông Lê Công Dung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu (chiếm 58% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đạibiểu HĐND).

14.  Ông Trần Đức Tâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 46% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14% tổng số đạibiểu HĐND).

15.  Ông Hồ Thanh Tự, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 62% tổng số đạibiểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36% tổng số đại biểuHĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đạibiểu HĐND).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳhọp thứ 9, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc