ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Số: 141/2008/NQ- HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh về phân cấp nguồn thu

và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất

 và thuế tài nguyên giữa các cấp ngân sách.

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 121/TTr –UBND ngày 08/12/2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia sử dụng đất và thuế tài nguyên theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số ngày 08/12/2008 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Tiến Dũng