HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 22 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH THỰCHIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN TỈNH PHÚTHỌ (GIAI ĐOẠN 2008 - 2012)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường,lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1757/TTr-UBND ngày27 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của BanVăn hóa – Xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Kế hoạch thựchiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh PhúThọ giai đoạn 2008 – 2012.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dungsau:

1. Về phạm vi, đối tượng, danh mục đầu tư:

- Thực hiện theo đúng danh sách (về địa điểm, sốlượng) đã được chấp thuận tại Đề án của Chính phủ.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng trước cho các trường tạivùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng đối với các nhà công vụ chogiáo viên, tập trung xây dựng hoàn thành dứt điểm trong năm 2008.

2. Về ban hành, sử dụng thiết kế mẫu: Ủy ban nhândân tỉnh ban hành các thiết kế mẫu đảm bảo:

- Đúng tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành(trên cơ sở tham khảo các mẫu thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành); đủ các loạiphòng học theo danh mục cần phải đầu tư; sử dụng các loại vật tư, vật liệu sẵncó tại địa bàn; mức vốn đầu tư tiết kiệm, phù hợp với suất đầu tư đã được quyđịnh.

- Đối với các trường, do điều kiện khách quan khôngsử dụng được thiết kế mẫu thì phương án thiết kế phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn vềkích thước, quy phạm xây dựng, tiết kiệm.

3. Về huy động và phân bổ vốn đầu tư:

- Việc huy động vốn đảm bảo đủ theo nhu cầu đã đượcxác định. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để thực hiện Đề án.

- Căn cứ mức vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và mứcvốn địa phương đã được cân đối (theo từng năm, từng đợt) thực hiện đầu tư khôngdàn trải, đảm bảo đủ vốn để thi công hoàn thành dứt điểm. Kiên quyết không đểxảy ra tình trạng công trình phải ngừng thi công do thiếu vốn.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn bộ hệthống chính trị và nhân dân xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâmcủa toàn xã hội. Việc quản lý đầu tư xây dựng phải chặt chẽ, tuân thủ theo đúngquy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra thất thoát, tiêucực trong việc thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giải quyếtnhanh, dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện,đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban và đạibiểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳhọp thứ 14 thông qua ngày 19/7/2008

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng