HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________


Số: 141/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________


Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

 V/v thông qua chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển

chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 230/2006/QĐ-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020;

Thực hiện Nghị quyết số: 07-NQ/TU ngày 07/3/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong nông, lâm nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1362/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015; Báo cáo thẩm tra số: 33/BC-KTNS , ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 - 2015 như tại Tờ trình số: 1362/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Tại điểm 3b, Mục II bổ sung quy định: "Hỗ trợ rủi ro khi trâu, bò ốm chết có nguyên nhân do thiên tai, dịch bệnh bằng 70% giá thị trường tại thời điểm".

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn