HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2009/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP CÁCPHƯỜNG: VÂN DƯƠNG, VẠN AN, HẠP LĨNH THUỘC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003.

Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày15/7/2009 của UBND tỉnh, về việcthành lập cácphường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 15/7/2009của UBND tỉnh đề nghị về việc thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnhthuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh:

I. Phường Vân Dương:

Thành lập phường Vân Dươngtrên cơ sở toàn bộ hiện trạng về địa giới hành chính, diện tích, dân số, cơ sởhạ tầng và các yếu tố khác của xã Vân Dương; cụ thể như sau:

1. Tên phường: Phường Vân Dương.

2. Trụ sở HĐND, UBND Phường: Là trụ sởHĐND và UBND xã Vân Dương hiện nay.

3. Số khu phố: Gồm 5 khu phố là: Hai Vân,Chu Mẫu, Lãm Làng, Lãm Trại, Vân Trại.

4. Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên:660,39 ha.

5. Dân số: 10.122 người.

6. Mật độ dân số: 2.612 người/km2.

7. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 4.823người, chiếm 70%.

8. Địa giới hành chính: Phường Vân Dương nằm ở phía Đông Nam thành phố Bắc Ninh,phía Đông và Nam giáp xã Nam Sơn, phía Tây giáp xã Khắc Niệm, phía Bắc giápphường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) và xã Phương Liễu (huyện Quế Võ).

II. Phường Vạn An:

Thành lập phường VạnAn trên cơ sở toàn bộ hiện trạng về địa giới hành chính, diện tích, dân số, cơsở hạ tầng và các yếu tố khác của xã Vạn An, cụ thể như sau:

1. Tên phường: Phường Vạn An.

2. Trụ sở HĐND, UBND Phường: Là trụ sở HĐND và UBND xã Vạn An hiệnnay.

3. Số khu phố: Gồm có 4 khu phố là: Vạn Phúc, Đương Xá, Thượng Đồng, Thụ Ninh.

4. Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên: 376,03 ha.

5. Dân số: 7.827 người.

6. Mật độ dân số: 5.754 người/km2.

7. Tỷ lệ lao động phi nôngnghiệp: 3.344 người, chiếm 68 %.

8. Địa giới hành chính: Phường Vạn An nằm ở phía Tây Bắc thànhphố Bắc Ninh; phía Đông giáp phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh); phía Tây giáp xãTam Đa, xã Đông Phong (huyện Yên Phong); phía Nam giáp xã Khúc Xuyên (TP BắcNinh); phía Bắc giáp xã Hoà Long (TP Bắc Ninh).

III.Phường Hạp Lĩnh:

Thành lậpphường Hạp Lĩnh trên cơ sở toàn bộ hiện trạng về địa giới hành chính, diệntích, dân số, cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác của xã Hạp Lĩnh, cụ thể như sau:

1. Tên phường: Phường Hạp Lĩnh.

2. Trụ sở HĐND, UBND Phường: Là trụ sở HĐND và UBND xã Hạp Lĩnhhiện nay.

3. Số khu phố: Gồm có 4 khu phố là: Tiên Xá, khu Sơn, khu Trần, khu Ất.

4. Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên: 525,56 ha.

5. Dân số: 8.465 người.

6. Mật độ dân số: 3.207 người/km2.

7. Tỷ lệ lao động phi nôngnghiệp: 3.427 người, chiếm 66 %.

8. Địa giới hành chính: phường Hạp Lĩnh nằm ở phía Nam thành phố Bắc Ninh; phía Bắc giáp xãKhắc Niệm và xã Vân Dương (TP Bắc Ninh); phía Nam giáp xã Lạc Vệ (huyện TiênDu), phía đông giáp xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh); phía Tây giáp xã Hiên Vân (huyệnTiên Du).

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục, trình Chính phủ phê duyệttheo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệulực kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban củaHĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnhBắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Công Ngọ