HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐMỨC CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chínhQuy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh đề nghị về việc “Quy định cụ thể mộtsố mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trênđịa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luậncủa đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Quy định cụ thể một số mức chi kinh phíthực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.Các nội dung chi, mức chi khác được thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTCngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụngkinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và các quy địnhpháp luật có liên quan. Đối với các nội dung, mức chi đã được tỉnh ban hành cụthể, thì áp dụng theo quy định của tỉnh:

1. Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo,tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương ánđơn giản hóa thủ tục hành chính:

a) Người chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi;

b) Các thành viên tham dự họp: 100.000 đồng/người/buổi.

2. Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành, lĩnhvực:

a) Thuê theo tháng: 7.000.000đồng/người/tháng;

b) Thuê chuyên gia lấy ý kiến theovăn bản:

- Cấp tỉnh, cấp huyện: 600.000đồng/văn bản;

- Cấp xã: 300.000 đồng/văn bản.

3. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làđầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, xã (Danhsách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính phải được UBNDcấp tỉnh, huyện, xã phê duyệt):

a) Cấp tỉnh, cấp huyện: 20.000đồng/người/ngày;

b) Cấp xã: 15.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo các quyđịnh của pháp luật. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳcuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thường trực HĐND, các Ban củaHĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóaXVII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ