HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 142/2008/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 132/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về thuyết minh tổng quyết toán NSĐP năn 2007; Báo cáo thẩm tra số: 40/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh Điện Biên, như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

I. Tổng thu ngân sách địa phương

2.021.105

1. Thu trên địa bàn

216.853

Trong đó: NSĐP được hưởng

213.385

2. Thu chuyển nguồn

192.797

3. Thu tiền vay

15.000

4. Thu kết dư

122.392

5. Thu viện trợ

355

5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

6.256

6. Thu bổ sung từ NSTW

1.470.920

Trong đó: - Bổ sung cân đối NSĐP

858.174

- Bổ sung có mục tiêu

612.746

II. Tổng chi ngân sách địa phương

1.816.594

1. Chi đầu tư phát triển

506.923

Trong đó: - Chi đầu tư XDCB

504.263

- Chi hỗ trợ DN

2.660

2. Trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT

12.798

3. Chi thường xuyên

1.069.848

4. Chi chuyển nguồn sang năm sau

219.769

Trong đó: - Ngân sách tỉnh

202.372

- Ngân sách huyện

17.238

- Ngân sách xã

159

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

6. Chi nộp lên ngân sách cấp trên

6.256

III. Kết dư ngân sách địa phương

204.511

1. Ngân sách cấp tỉnh

159.648

2. Ngân sách cấp huyện

43.907

3. Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn

956

(Chi tiết nội dung thu, chi, kết dư ngân sách như trong báo cáo số: 132/BC -UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 và tổ chức chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn