HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát và Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 như sau:

1. Nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp giám sát:

Tại các kỳ họp thường lệ trong năm, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát nội dung:

Tình hình thực hiện công tác giảm nghèo, xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo và giải quyết việc làm theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Giao Ban Kinh tế và Ngân sách giám sát nội dung:

Tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

4. Giao Ban Văn hóa - Xã hội giám sát nội dung:

Việc thực hiện một số nội dung theo quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và việc đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em.

5. Giao Ban Pháp chế giám sát nội dung:

Việc thực hiện Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, phường.

6. Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề nêu trên, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động tổ chức công tác khảo sát, nắm tình hình ở một số lĩnh vực khác khi xét thấy cần thiết.

7. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Các cơ quan, tổ chức hữu quan hợp tác chặt chẽ để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành hoạt động giám sát có kết quả; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Điều 2. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh năm 2010 như sau:

1. Các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 16, gồm 6 nghị quyết:

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010.

- Nghị quyết về mức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm tỷ lệ trích % để lại cho đơn vị thu; điều chỉnh mức thu một số loại phí và lệ phí khác.

- Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 về tiêu chí xác định dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2010-2011 và biên chế sự nghiệp khác.

- Nghị quyết về thực hiện Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Phú Yên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

2. Các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17, gồm 9 nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

- Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015).

- Nghị quyết về ban hành định mức chi ngân sách cho thời kỳ ổn định 2011- 2014; tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách.

- Nghị quyết về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên đến năm 2020.

- Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế sự nghiệp khác, biên chế công chức dự bị năm 2011.

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát; Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị đề án, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc