HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 16 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ biên bản miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Phạm Ngọc Chi.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào Tấn Lộc