HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/ 2009/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP BAN NÔNG NGHIỆP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nộivụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấpxã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;Thôngtư số 04/2009/TT-BNN ngày 21tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ củacán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nôngthôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Xét Tờ trình số 2154/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh vềviệc đề nghị thông qua Đề án thành lập Ban Nông nghiệp xã trực thuộc UBND cấp xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐNDtỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhấtthông qua Đề án thành lập Ban Nông nghiệp xã trực thuộc UBND cấp xã theo Tờ trình số 2154/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh và quy định: Trưởng Ban Nông nghiệp cấp xã doChủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm;Phó Ban Nông nghiệp xã hoạt động chuyên trách.

Điều 2: Giao UBND tỉnh quy định chế độ phụ cấp và triển khai thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 22 tháng 7năm 2009./.

Nơi nhận:

- VPQH, CTN, CP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND,UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo QN, TTXVN, Đài PT-TH tỉnh;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn, CV;
- Lưu VT, CVPC (Hiền B).

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Sỹ