HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về thành lập Ban Nông nghiệp xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT- BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Xét Tờ trình số 2154/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập Ban Nông nghiệp xã trực thuộc UBND cấp xã; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Đề án thành lập Ban Nông nghiệp xã trực thuộc UBND cấp xã theo Tờ trình số 2154/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh và quy định: Trưởng Ban Nông nghiệp cấp xã do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã kiêm nhiệm; Phó Ban Nông nghiệp xã hoạt động chuyên trách.

Điều 2: Giao UBND tỉnh quy định chế độ phụ cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ