HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2015/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệphí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CPngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổiNghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBNDngày 28/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phíkhai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mứcthu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàntỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Người có nhu cầu khai thác vàsử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồsơ, tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Cơ quan thu phí:

Cơ quan địa chính, Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố.

3. Mức thu phí: 150.000 đồng/hồsơ.

(Không bao gồm chi phí in ấn,sao chụp hồ sơ, tài liệu).

4. Quản lý và sử dụng phí thuđược:

Cơ quan thu phí khai thác và sửdụng tài liệu đất đai được trích để lại 50% số tiền phí thu được, 50% còn lạinộp vào ngân sách nhà nước.

Nguồn thu để lại đơn vị sử dụngtheo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của BộTài chính.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 11/7/2015.

2. Bãi bỏ mức thu phí khai thácvà sử dụng tài liệu đất đai quy định tại Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND ngày21/12/2005 của HĐND tỉnh về Quy định khung mức thu phí đo đạc bản đồ địa chính,phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai,phí chợ, phí vệ sinh và mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe mô tô.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Bancủa HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luậtđịnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 01 tháng 7 năm2015./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt