HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN CÔNG NHẬN THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI DỰ KIẾN, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẠTTIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị công nhận thị trấnThường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loạiV; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án công nhậnthị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đôthị loại V (kèm theo Đề án). Tổng điểm đạt 78,5 điểm /100 điểm, với các nộidung chủ yếu sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 15,0/15 điểm(trong đó về vị trí và tính chất đô thị: là đô thị thuộc huyện, trung tâm tổnghợp cấp huyện, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đô thị).

2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô và dân số đô thị đạt 8,7/10điểm (trong đó dân số toàn đô thị đã tính quy đổi là 9.560 người, tỷ lệ đô thịhóa đạt 100%).

3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số 4,0/5 điểm (trong đómật độ dân số trung bình là 2.691 người/km2).

4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt5,0/5,0 điểm (trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 70,3%).

5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thịđạt 41,0/55 điểm.

6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc cảnh quan đô thị đạt4,8/10 điểm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnhhồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.
HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân