HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 145/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh thú y được Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;

Thực hiện Công văn số: 1569/TTg-NN , ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã; Công văn số: 16311/BTC-NSNN , ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhân viên thú y cấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1361/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc Quy định chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 35/BC-KTNS ngày 01/12/2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí phê duyệt chính sách hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tại Tờ trình số: 1361/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn