HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁTVIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 47/2012/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀTHÔNG QUA ĐỀ ÁN “MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ TĨNH, GIAI ĐOẠN 2013 -2020”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 20tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chấtlượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 285/TTr-HĐND ngày 08tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 46/BC-HĐNDngày 23 tháng 6 năm 2015 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thựchiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đềán “Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020” và ýkiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành nộidung Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND củaHội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Một số chính sách phát triển du lịchHà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020”, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Trong thời gian qua, việc triển khai, thực hiệnNghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án“Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020” bước đầuđã đạt được một số mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các cơ quan quản lý nhànước từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được hệ thống dữ liệu, quản lý khá tốt cáchoạt động sản xuất, kinh doanh du lịch trên địa bàn. Thông qua một số nhómchính sách phát triển du lịch của Nghị quyết, lồng ghép với một số chươngtrình, dự án kinh tế khác đã góp phần thay đổi bộ mặt một số khu, điểm du lịch;tạo được điểm nhấn và gây ấn tượng tốt với du khách khi về Hà Tĩnh tham quan,nghỉ dưỡng. Các nhóm chính sách về đất đai, thuế, đào tạo nguồn nhân lực đã gópphần phát triển số lượng cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch có tầm cỡ, chấtlượng cao.

2. Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết số47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Một số chínhsách phát triển du lịch Hà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020” còn nhiều tồn tại, hạnchế:

Việc tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khaithực hiện Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND chưa được các cấp, các ngành quan tâmđúng mức và thực hiện quyết liệt. Các cơ quan quản lý nhà nước chưa kịp thờithể chế hóa Nghị quyết, đến nay ngành chức năng được phân công việc triển khaithực hiện các nội dung của Đề án chưa xây dựng được kế hoạch hướng dẫn cụ thể.

Phân bổ vốn đầu tư cho phát triển du lịch một sốnội dung, lĩnh vực không đúng trọng điểm. Nguồn lực đầu tư cho phát triển hạtầng dùng chung trong du lịch chưa đồng đều ở các cấp ngân sách, chủ yếu đangdựa vào ngân sách trung ương và tỉnh. Việc tham mưu, lập dự toán và phân bổkinh phí hàng năm để thực hiện một số chính sách còn chậm. Cách thức tổ chứchoạt động, cơ chế tài chính của các ban quản lý khu du lịch còn thiếu thốngnhất. Công tác quản lý chủ đầu tư, chất lượng cơ sở dịch vụ trong khu du lịchcòn buông lỏng; thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh du lịch còn rườmrà, chưa thông thoáng, chưa tạo động lực thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực dulịch.

Công tác quản lý quy hoạch tại một số khu du lịchbiển thiếu chặt chẽ; còn có tình trạng công trình xây dựng kiên cố thiết kếkhông đúng với quy hoạch chi tiết; có điểm, khu du lịch tuy có tiềm năng, lợithế nhưng chưa được quan tâm đầu tư, chưa thu hút được nhiều du khách thamquan, nghỉ dưỡng; diện tích đất được giao khá lớn nhưng sử dụng không hiệu quả.Môi trường ở nhiều điểm, khu du lịch tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao, việc xử lýrác và hệ thống nước thải sinh hoạt, nước thải từ dịch vụ du lịch chưa được chútrọng.

Việc triển khai các chính sách quy định tại Đề ánchưa đồng bộ, toàn diện, còn thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sáchmột cách cụ thể; có 2/9 nhóm chính sách chưa được triển khai thực hiện; một sốnhóm chính sách cần thiết để phát triển du lịch nhưng chưa được ban hành...

Công tác quản trị kinh doanh, bố trí, sử dụng vàđào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn hạn chế. Các doanh nghiệp cung ứngdịch vụ chưa làm tốt khâu phối hợp, quảng bá và hậu mãi cũng như chính sáchgiảm giá đối với khách du lịch theo tour. Nguồn thu ngân sách từ lĩnh vực dịchvụ du lịch còn thấp.

Điều 2.Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyếtsố 47/2012/NQ-HĐND góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động du lịch,hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, Hộiđồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốtmột số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nướctrên lĩnh vực du lịch theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thể chế hóa cụ thể hơn các nội dung Nghị quyết số47/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thôngqua Đề án “Một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2013 - 2020”,tập trung vào một số nội dung sau: Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động du lịchthời gian qua, rà soát các nhóm chính sách còn thiếu, chưa sát hoặc không phùhợp, trên cơ sở đó, xác định lại một số giải pháp trọng tâm thực sự thúc đẩyphát triển tiềm năng du lịch của tỉnh để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chínhsách đã ban hành. Trong đó, cần lưu ý những chính sách ưu tiên mạnh hơn như:cho các doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các sảnphẩm du lịch tại Hà Tĩnh; đầu tư phương tiện, hỗ trợ mở các văn phòng đại diệndu lịch tại các thành phố lớn trong nước và các nước Thái Lan, Lào để tổ chứccác tour nội tỉnh và đón các tour ngoại tỉnh đến Hà Tĩnh.

2. Bố trí nguồn kinh phí hàng năm đáp ứng yêu cầuphát triển du lịch và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển du lịchđã ban hành theo Đề án. Bổ sung kinh phí đầu tư các điểm, khu du lịch đã đượcphê duyệt quy hoạch tổng thể tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và những khu du lịch quan trọng, có giá trị khaithác lớn, tạo được hiệu ứng quảng bá du lịch tốt cho địa phương vào danh mụcđầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch theo Đề án. Trước mắt, ưu tiên bổ sungkinh phí đầu tư các khu du lịch như Khu du lịch sinh thái Hồ Kẻ Gỗ, Khu du lịchbiển Lộc Hà, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (Huyện Hương Sơn). Hạn chế vàtiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, không đúng trọng tâm, trọng điểm,gây lãng phí ngân sách. Hàng năm việc bố trí kinh phí thực hiện các chính sáchphát triển du lịch cụ thể cần theo nguyên tắc chi tiết, trực tiếp đến tận từngđối tượng thụ hưởng chính sách.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hànhchính; tư vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vựcdu lịch trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng chính sách pháp luật;tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại cácđiểm, khu du lịch để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho các doanhnghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chấm dứt hoạt động đối với nhữngnhà đầu tư hoạt động không đúng với mục tiêu ban đầu của dự án; nhà đầu tư hoạtđộng không hiệu quả, làm thất thoát, lãng phí tiềm năng du lịch hoặc gây ảnhhưởng xấu đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Thu hồi diện tích đất của những doanhnghiệp đã được giao đất nhưng không thực hiện đầu tư theo đúng thời gian quyđịnh.

4. Chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địaphương các cấp thực hiện xây dựng các công trình phục vụ du lịch theo đúng quyhoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy hoạch đãđược phê duyệt.

5. Tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc tại Khudu lịch Bắc Thiên Cầm, có kế hoạch kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch tạikhu vực này. Đối với các khu du lịch biển cần đặc biệt quan tâm vấn đề xử lýrác thải, nước thải sinh hoạt, nghiêm cấm tình trạng xả thẳng nước thải sinhhoạt chưa qua xử lý ra môi trường biển.

6. Tổ chức làm việc với Công ty cổ phần nước khoángvà du lịch Sơn Kim Hà Tĩnh để có kế hoạch nâng cấp, mở rộng kinh doanh, khaithác tốt tiềm năng lợi thế và tập trung khắc phục những tồn tại hiện nay tạiKhu du lịch nước sốt Sơn Kim; nghiên cứu để nếu cần thì chuyển nhượng cho cácnhà đầu tư có năng lực đầu tư xây dựng khu du lịch này thành nơi nghỉ dưỡng quymô lớn, thu hút khách du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

7. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cácsở, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; cácBan Quản lý khu du lịch biển: Thiên Cầm, Xuân Thành, tổ chức thực hiện nghiêmtúc, đầy đủ các nội dung, kiến nghị, đề xuất nêu tại Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày23 tháng 6 năm 2015 của Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án “Một số chínhsách phát triển du lịch Hà Tĩnh, giai đoạn 2013 - 2020”.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh HàTĩnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh:
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự