HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁMSÁT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 53/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chương trình hoạt độnggiám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Nghị quyết vềChương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, với cácnội dung sau:

1. Thực hiện giám sát trực tiếp tại các kỳ họpthông qua việc xem xét, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của Ủyban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan theo quy định của pháp luật; giám sátthông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời, giải quyết kiến nghịcủa cử tri; giải quyết, trả lời các kiến nghị sau giám sát.

2. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ năm 2014 và các Nghị quyết chuyên đề của Hộiđồng nhân dân tỉnh; giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địaphương, cụ thể:

a) Tại kỳ họp lần thứ 8 (tháng 7 năm 2014)

- Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thựchiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 thángcuối năm 2014 và báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan khác, đồng thời tiếnhành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

- Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về báo cáo kết quảthực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giaiđoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐNDtỉnh về Chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn2011-2015.

b) Tại kỳ họp lần thứ 9 (đầu tháng 12 năm 2014)

Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về KT-XH, QP-AN,thu-chi ngân sách, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư XDCB,... năm 2014, phương hướngnhiệm vụ năm 2015; báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND và báo cáocủa các cơ quan hữu quan, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy địnhpháp luật.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban vàcác Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề sau:

1. Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát tình hình triểnkhai thực hiện xây dựng các xã nông thôn mới tại một số địa phương trong tỉnh ĐồngTháp; tình hình triển khai, thực hiện một số chương trình trọng điểm của tỉnh.

2. Ban Kinh tế và Ngân sách: Giám sát tình hìnhtriển khai, kết quả thực hiện các dự án đã có Quyết định giao đất nhưng chậmtriển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tình hình huy động vốn, chovay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với hoạt động của Quỹ đầu tư pháttriển, ngành Ngân hàng.

3. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát tình hình triểnkhai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp, giaiđoạn 2011-2020; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đềán đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; tình hình thực hiện cácchính sách an sinh xã hội, trọng tâm là Bảo hiểm y tế và Bảo trợ xã hội.

4. Ban Pháp chế: Giám sát tình hình quản lý, sửdụng biên chế sự nghiệp ngành Y tế và Chi cục, Trung tâm thuộc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án của Viện Kiểmsát, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

5. Các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh.

a) Thực hiện phối hợp tốt với Thường trực, các Bancủa HĐND tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương nơi đại biểu HĐND tỉnh côngtác, cư trú.

b) Phối hợp, tham gia một số cuộc giám sát củaThường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh,theo thẩm quyền và nội dung liên quan.

c) Các đại biểu ở cơ sở ngoài giám sát chung cầntập trung giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc giải quyếtđơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thực hành tiết kiệm, chốngtham nhũng; thực hiện cơ chế một cửa.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo,tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểuQuốc hội tỉnh trong thực hiện các nội dung, chương trình giám sát có liên quancủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND; hướng dẫn các đại biểuHĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền. Tiến hànhgiám sát một số chuyên đề và một số vấn đề nổi cộm, bức xúc theo đề nghị của Ủyban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh và cử tri.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức liên quan tạođiều kiện thuận lợi để Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện côngtác giám sát; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêucầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Ban CTĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân