HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂYDỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờ trình số 54/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm2013 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp về chương trình xây dựng Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trìnhxây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh, khóa VIII sẽ xemxét thông qua 03 Nghị quyết gồm:

a) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 về định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh vàhuyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011.

b) Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực đầutư kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của tỉnh để quỹ đầu tư phát triểnđầu tư trực tiếp và cho vay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

c) Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ do HĐND bầu.

2. Tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh, khóa VIII sẽ xemxét thông qua 08 Nghị quyết gồm:

a) Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triểnKT-XH năm 2015.

b) Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm2015 bằng nguồn vốn cân đối ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ.

c) Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nướcvà phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015.

d) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngânsách nhà nước năm 2013.

đ) Nghị quyết về Quy định giá các loại đất trên địabàn tỉnh năm 2015.

e) Nghị quyết về Quy định về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

g) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐNDtỉnh năm 2015.

h) Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh năm 2015.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì,phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị nội dung xây dựng các dự thảo Nghị quyết; phâncông các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng trình tự,thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liênquan điều chỉnh bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2014 trong trường hợp cần thiết và trình HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Ban CTĐBQH;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Lê Vĩnh Tân