HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP BẢN TÔNG NỌI, XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 323/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc chia tách bản Tông để thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 592/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập bản Tông Nọi trên cơ sở chia tách bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La.

1. Bản Tông Nọi, có dân số là 125 hộ và 526 nhân khẩu.

2. Bản Tông (sau khi chia tách để thành lập bản Tông Nọi), có dân số là 121 hộ và 492 nhân khẩu.

3. Xã Chiềng Xôm sau khi thành lập bản Tông Nọi;có tổng số 13 bản và 02 tiểu khu, gồm các bản: Tông, Ái, Sẳng, Phiêng Ngùa, Panh, Hụm, Có, Thé, Lả Mường, Phiêng Hay, Mòn, Dửn, Tông Nọi và Tiểu Khu 1, Tiểu Khu 2.

(Kèm theo Phụ lục về diện tích tự nhiên; vị trí địa lý, ranh giới của các bản)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, CTN, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố; HĐND, UBND xã
Chiềng Xôm - Thành phố Sơn La;- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, PC (450b).

CHỦ TỊCHHoàng Văn Chất

PHỤ LỤC

VỀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN; VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, RANH GIỚI CỦA BẢN TÔNG NỌI, BẢN TÔNG THUỘC XÃ CHIỀNG XÔM, THÀNH PHỐ SƠN LA(Kèm theo Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Bản Tông Nọi:

- Diện tích tự nhiên: 864,6 ha; trong đó: Đất ở 3,6 ha, đất sản xuất nông nghiệp 91,25 ha, đất lâm nghiệp 768,25 ha, đất khác 1,5 ha.

- Vị trí địa lý, ranh giới:

+ Phía Đông giáp bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La;

+ Phía Tây giáp bản Panh và bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

+ Phía Nam giáp bản Cọ và bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La;

+ Phía Bắc giáp bản Tông, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La.

2. Bản Tông (sau khi chia tách để thành lập bản Tông Nọi)

- Diện tích tự nhiên: 794,12 ha; trong đó: Đất ở 3,7 ha, đất sản xuất nông nghiệp 88,33 ha, đất lâm nghiệp 698,89 ha, đất khác 3,2 ha.

- Vị trí địa lý, ranh giới:

+ Phía Đông giáp bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La;

+ Phía Tây giáp bản Panh và bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

+ Phía Nam giáp bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La;

+ Phía Bắc giáp bản Hụm, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La./.