HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 148/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15/9/2008 của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Thực hiện Quyết định số: 1445/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1376/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thông qua việc điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II; Báo cáo thẩm tra số: 30/BC-BDT , ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh định mức phân bổ vốn đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II như tại Tờ trình số: 1376/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn