HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 148/ 2015/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 156/2010/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2011 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 157/2010/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÂN BDỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chínhvề việc hướng dn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7086/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng v/v đ nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 1 56/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2011 và Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phn trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyn địa phương của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 trong xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2011 và Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, trong việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2016.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 15 biểu quyết thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, CP, VPCP, VPCTN;
- Website Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- TTTU, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐN
D tnh;
- HĐND, UBND các huyện, t
hành phố;
- Đài PT-TH t
nh; Báo LĐ “để đưa tin”
- Trang TTĐT của HĐND t
nh;
- Trung tâm Công báo t
nh “để đăng”;
- Lưu VP, hồ sơ kỳ họp, Ph.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến