HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 149/2008/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số: 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004
của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý
và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Thông báo số: 482-TB/TU ngày 15/9/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số: 02-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1376/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 27/BC-BDT ngày 30/11/2008 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số: 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao như nội dung Tờ trình số: 1376/TTr-UBND, ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn