HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14d/NQ-HĐND

Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAĐỀ ÁN XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ;

Quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng5 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa ThiênHuế và đô thị Huế đến năm 2020; Quyết định số 86/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3053/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đềán xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án xây dựngtỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với các nội dungchủ yếu như sau:

I. Mục tiêu:

Xây dựng ThừaThiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch;khoa học-công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành,đa lĩnh vực, chất lượng caotrước năm 2015. Phấn đấu đếnnăm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia, khu vực vàquốc tế, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, ytế, giáo dục đào tạo lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

II. Nội dung:

1. Phương hướng xây dựng vàphát triển đô thị Thừa Thiên Huế

a) Tầm nhìn

-Trước năm 2015: ThừaThiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời là trung tâm của khu vực miền Trung, cực phát triển vùng kinh tếtrọng điểm miền Trung.

- Tới 2025: Phát triển thành phốvới cấu trúc đô thị sinh thái hoàn chỉnh - xứng tầm là đô thị cấp quốc gia, khuvực và quốc tế; là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế, đàotạo lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

- Sau 2025: Đô thị Thừa Thiên Huếhoàn chỉnh theo các chương trình và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, trở thànhthành phố “đô thị sinh thái, di sản, văn hóa và thân thiện với môi trường” pháttriển năng động của khu vực; đồng thời là thành phố Festival và du lịch đặcsắc, hấp dẫn trên thế giới.

b) Quan điểm

Xây dựng Thừa Thiên Huế theo “môhình chùm đô thị, đa trung tâm”, bao gồm “đô thị thành phố trung tâm và các đôthị vệ tinh”, trong đó thành phố Huế hiện nay sẽ là đô thị hạt nhân để thúc đẩyđưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Mô hình phát triển đô thị Thừa ThiênHuế

Trên cơ sở phân tích các mô hìnhđô thị trên thế giới, mô hình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế được xác địnhtrên cơ sở phát huy những nét đặc trưng của một “đô thị sinh thái cảnh quan, disản, văn hóa và thân thiện với môi trường”.

a) Phương án mở rộng đô thịThừa Thiên Huế

Vùng đô thị hóa tập trung bao gồmthành phố Huế với các đô thị vệ tinh như: Hương Trà, HươngThủy, Thuận An và đô thị Chân Mây - Lăng Cô; là vùng độnglực chính, là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội trêntoàn tỉnh. Các tuyến giao thông chính sẽ kết nối vùng đôthị trung tâm (thành phố Huế) với các đô thị vệ tinh (các thị trấn: Phong Điền,Sịa, Phú Đa, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông) và các đô thị khác.

Các huyện ngoại thị của đô thịThừa Thiên Huế bao gồm: Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, PhúVang.

Bên cạnh đó, định hướng phát triểntập trung trên cơ sở phát huy hai nguồn tài nguyên nổi trội, đó là tài nguyênthiên nhiên và tài nguyên lịch sử - văn hóa - nhân văn - kiến trúc. Phát triểnđô thị Thừa Thiên Huế thành thành phố sinh thái, cảnh quan.

b) Mô hình phát triển đô thị

Thành phố trung tâm gồm các quận,huyện, đô thị vệ tinh. Thành phố trung tâm khoảng 229,5 km2, bao gồm:

Thành phố Huế hiện hữu (qui mô:71,0 km2) và phần mở rộng thành phố trung tâm: nội thị của thị xãHương Thủy (83,0 km2), thị xã Hương Trà (30,05 km2) vàthị trấn Bình Điền (khoảng 15 km2), thị xã Thuận An (khoảng 30 km2).Dự kiến khu vực nội thị mở rộng sẽ trở thành quận của thành phố tương lai. Quymô dân số của đô thị trung tâm dự kiến đến 2015 là 47,5 vạn; đến 2025 là 61,0vạn. Các đô thị vệ tinh đến 2015 là 13,2 vạn; đến 2025 là 27 vạn.

3. Chương trình phát triển đôthị (2010- 2015)

a) Các chương trình trọng điểm:

- Chương trình nâng cấp và pháttriển đô thị, trọng tâm là đô thị Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thịxã Thuận An;

- Chương trình phát triển kinh tế- xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai;

- Chương trình xây dựng và pháttriển khu kinh tế, đô thị Chân Mây- Lăng Cô;

- Chương trình xây dựng nông thônmới và đảm bảo an sinh xã hội;

- Chương trình giáo dục và đào tạonguồn nhân lực;

- Chương trình phát triển côngnghệ thông tin và công nghệ cao.

- Chương trình xây dựng mạng lướihạ tầng chính (giao thông, thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước) kết nối mạnglưới đô thị thành phố trung tâm với các đô thị vệ tinh độc lập phía Nam và cácđô thị vệ tinh phụ thuộc phía Bắc...

b) Các nhiệm vụ trọng tâm đếnnăm 2015:

Ngoài các giải pháp phát triểntoàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội cần tập trung đẩy mạnh phát triển cáclĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực đạt thấp so với tiêuchí đô thị loại I (hiện nay mới đạt khoảng 65 điểm, phải phấn đấu đạt tối thiếu80 điểm), bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Tập trung ràsoát các quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng đô thị như điều chỉnhquy hoạch xây dựng vùng tỉnh theo định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh, quyhoạch chung xây dựng thị trấn Thuận An theo hướng mở rộng đạt chuẩn đô thị loạiIV, quy hoạch chung xây dựng các thị trấn mới: Bình Điền, Thanh Hà, Vinh Thanh,A Đớt, Hồng Vân, La Sơn, An Lỗ,Phong Mỹ,Điền Hải... tập trung công tác quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất giai đoạn 2010-2015 toàn tỉnh và các địa phương.

- Huy độngnguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống đô thị vệ tinh nhất là các đô thị HươngThủy, Hương Trà, Thuận An, Bình Điền..., đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đôthị ở thành phố Huế nhất là các dự án xử lý nước thải, các dự án chỉnh trang đôthị, các dự án đầu tư khu đô thị mới ở khu quy hoạch An Vân Dương, nâng caochất lượng đô thị hóa trên toàn tỉnh, đầu tư phát triển các khu cụm đô thị mới.Phát triển các cơ sở hạ tầng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ởsinh viên, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, xây dựng mới các khu táiđịnh cư, khu dân cư tập trung ở các đô thị...

- Phát huy mọitiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, tăng cường kêu gọi đầu tư, thuhút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để thực hiện các dự án đầu tưphát triển sản xuất kinh doanh với quy mô lớn; đồng thời tập trung các giảipháp cải cách hành chính, giải quyết mọi chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệptrên các lĩnh vực, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm huy động tối đa tổngmức đầu tư toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

- Tranh thủtối đa sự hỗ trợ nguồn lực của trung ương, huy động cao nhất nguồn lực trong vàngoài nước như các nguồn vốn ODA, NGO... để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầngkỹ thuật như giao thông bằng nhiều hình thức (BT, BOT, BOO...), đặc biệt làgiao thông đối ngoại, giao thông kết nối các đô thị vệ tinh, kết nội đô thịmiền núi Nam Đông, A Lưới và thành phố Huế.

- Ưu tiên đầutư hạ tầng cấp nước cho các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, đầu tư hệ thốngxử lý nước thải đô thị ở các đô thị vệ tinh, phát triển hạ tầng cấp điện, thôngtin liên lạc...

- Tập trungđầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, thực hiện quy hoạch và xâydựng nông thôn mới, tăng cường công tác đào tạo nghề trong nông thôn, tạo tiềnđề chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn sang lao động phi nông nghiệp trên cơsở chuyển dịch cơ cấu sản xuất và phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ,công nghiệp.

- Thực hiện kế hoạch triển khaiQuyết định 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đềán phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 nhằm đẩy nhanh công tác giảm nghèo theo hướng bềnvững, nâng cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở khu vực nôngthôn.

- Triển khai thực hiện Quyết định 818/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị ditích cố đô Huế giai đoạn 2010 - 2020 nhằm phát huy tối đa giá trị văn hóa Huế và di sảncố đô Huế góp phần xây dựng Huế thực sự là thành phố Festival đặc trưng - mộttrung lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa và du lịch.

4. Lộ trình thực hiện

a) Lập Đề án xây dựng Thừa ThiênHuế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (hoàn thành trong tháng 7 năm2010) để trình Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để tổ chứcthực hiện.

b) Lập chương trình phát triển đôthị giai đoạn 2010- 2015 (2010 - 2012, 2013- 2015) và sau 2015 trình Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện.

c) Điều chỉnh Qui hoạch xây dựngvùng tỉnh đến năm 2025 theo định hướng xây dựng đô thị Thừa Thiên Huế thànhthành phố trực thuộc Trung ương.

d) Lập Đề án tổng thể phân loại đôthị Thừa Thiên Huế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương (trong năm 2012-2013) trình Chính phủ phê duyệt.

e) Lập Đề án đề nghị công nhậntoàn tỉnh Thừa Thiên Huế là thành phố trực thuộc trung ương, trình Chính phủthông qua (vào cuối 2013) để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định trongnăm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiệnNghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhântỉnh khóa V, kỳ họp thứ 14 thông qua.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện