HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14i/NQ-HĐND

Huế, ngày 23 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHTHỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng đốivới một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghịđịnh số 71/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quảnlý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi ngheTờ trình số 3151/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềkế hoạch tổng biên chế sự nghiệp năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôngqua tổng biên chế sự nghiệp toàn tỉnh năm 2011 là 24.163 biên chế, gồm:

1. Biên chế sựnghiệp năm 2010 chuyển sang: 23.070 biên chế.

2. Biên chế sựnghiệp năm 2011 tăng thêm: 379 biên chế.

3. Tổng địnhbiên hợp đồng năm 2011 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 714 biên chế, trong đó:

3.1. Định biên hợpđồng năm 2010 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP chuyển sang: 195 biên chế.

3.2. Định biênhợp đồng năm 2011 theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tăng thêm: 519 biên chế.

Điều 2.

Giao Ủy bannhân dân tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định phân bổ cụ thể chỉ tiêu biênchế sự nghiệp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Hương Thủy và thành phố Huế.

Trong quá trìnhthực hiện nếu có trường hợp phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất vớiThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tạikỳ họp gần nhất.

Điều 3.

Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợpvới Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra,giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết này theo nhiệm vụ và quyền hạn đãđược pháp luật quy định.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 14 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện