HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14l/ 2010/NQ-HĐND

Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHONGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 củaUỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quiđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấpphép cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Tờ trình số 2975/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành vàthông qua Đề án về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấyphép cho lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế với nộidung chính như sau:

1. Đối tượng thu lệ phí:

Các doanh nghiệp, tổ chức có sửdụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mức thu:

- Cấp mới giấy phép lao động:400.000 đồng/1 giấy phép

- Cấp lại giấy phép lao động:300.000 đồng/1 giấy phép

- Gia hạn giấy phép lao động:200.000 đồng/1 giấy phép

3. Quản lý và sử dụng:

Nộp ngân sách Nhà nước 50% sốthực thu về lệ phí cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, gia hạngiấy phép lao động cho người nước ngoài; để lại 50% số thực thu về lệ phí chocơ quan thu.

Những nội dung khác có liên quannhư: sử dụng nguồn thu lệ phí được để lại, qui định về chứng từ thu, hạch toánkế toán… Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định theo thẩmquyền cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với BanThường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sátviệc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện