HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14m/ 2010/NQ-HĐND

Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤPPHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪATHIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 củaUỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vậtliệu nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;
Trên cơ sở xem xét Đề án phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpkèm theo Tờ trình số 2991/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành vàthông qua mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sửdụng vật liệu nổ công nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình với những nội dungchính sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Các tổ chức tham gia hoạt độngvật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa

Thiên Huế khi nộp hồ sơ vào cơ quannhà nước có thẩm quyền thẩm định các điều kiện để xem xét cấp giấy phép sử dụngvật liệu nổ công nghiệp.

2. Mức thu:

a) Thẩm định hồ sơ và điều kiệnđể được xem xét cấp mới giấy phép: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/01 lần thẩmđịnh.

b) Thẩm định hồ sơ và điều kiệnđể được xem xét cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép: 1.000.000 đồng (một triệuđồng)/01 lần thẩm định.

3. Cơ quan thu phí: Sở Côngthương (đơn vị chủ trì thẩm định).

4. Quản lý sử dụng phí:

a) Nộp ngân sách Nhà nước: 10%

b) Cơ quan thu được để lại 90%

Những nội dung khác có liên quannhư: sử dụng nguồn thu lệ phí được để lại, qui định về chứng từ thu, hạch toánkế toán… Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định theo thẩmquyền cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với BanThường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đôn đốc, kiểm tra và giám sátviệc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện