HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Số: 15 / 2011/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 15 /2011/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 15/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Tổ chức có thẩm quyền thu lệ phí:

Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm thu Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng nộp lệ phí:

Các tổ chức, cá nhân được Sở Giao thông Vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, phải nộp Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

3. Mức thu lệ phí:

a) Cấp mới:

- Các doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy phép.

- Hợp tác xã và hộ kinh doanh: 150.000 đồng/giấy phép.

b) Cấp lại, cấp đổi: 40.000 đồng/giấy phép.

4. Quản lý và sử dụng lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí trích 90% trên tổng số tiền thu được để thực hiện nhiệm vụ theo chế độ quy định, còn lại 10% nộp ngân sách nhà nước.

- Cơ quan thu lệ phí phải thực hiện đúng theo chế độ thu, nộp, sử dụng, quyết toán và thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Công Bửu