HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 06 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐIVỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

(Ngày 05,06/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dụcmầm non;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm nongiai đoạn 2006 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cungứng dịch vụ ngoài công lập;

Căn cứ Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02 tháng10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 5 năm 2006;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1664/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của BanVăn hoá - xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với đề nghị của Uỷ ban nhândân tỉnh tại Tờ trình số 1664/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 về mức phụ cấpđối với giáo viên mầm non ngoài công lập như sau:

1. Mức hỗ trợ của ngân sách:

a) 340.000 đ/tháng với giáo viên có trình độ đạihọc sư phạm.

b) 320.000 đ/tháng với giáo viên có trình độ caođẳng sư phạm.

c) 300.000 đ/tháng với giáo viên có trình trung họcsư phạm.

d) 240.000 đ/tháng với giáo viên có trình sơ họcsư phạm.

đ) 220.000 đ/tháng với giáo viên chưa qua đào tạo.

2. Nguồn chi trả:

a) Từ ngân sách huyện, thị xã theo mức trên.

b) Trích từ nguồn thu học phí của học sinh theo nguyêntắc: “Bảo đảm cho cán bộ, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non báncông, dân lập được hưởng phụ cấp không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nướcquy định tại từng thời điểm”.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghịquyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đạibiểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh HàNam khoá XVI kỳ họp thứ 12 thông qua./.

CHỦ TỊCHĐinh Văn Cương