HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH QUẢNLÝ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2007 - 2015, XÉTĐẾN 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAIKHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Lut Khoáng snngày20/3/1996 và Lut sađổi bổ sung một s điu Lut Khoáng sn ngày 14/6/2005;

Căn c Ngh đnh số 160/2005/NĐ - CP ngày 27/12/2005 ca Chính ph quy đnh chi tiết và ngdnthi hànhLut khoáng snvàLut sađổi,bổ sung một số điu của Lut Khoáng sn; Sau khi xem xét T trình s 87/TTr - UBND ngày04/10/2007 của UBND tỉnh v vic đ nghị phêchun Quy hoch khai thácvàchế biến khoáng sn tỉnh Lào Cai giai đon2007- 2015,xét đến2020,Báocáo thmtra số 35/BC - BKT ngày17/10/2007 củaBanKinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến ca đại biu ND tỉnh dự k hp; HĐND tỉnh Lào Cai kh XIII, k họp th 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Thông qua Quy hoch qun lý,khaithác chế biến khoáng sn tnh o Cai giai đon 2007 - 2015, xét đến 2020:

I. NGUYÊN TC QUY HOẠCH

1. Khai thác,chế biến khoáng snphi phùhp vi quy hochvàchiến lưc phát trin kinh tế - hội ca tỉnh.

2. Khoáng sn phi đưckhai thác, chếbiến, s dụnghp lý, tiết kiệm, hiu qu; gnkhai thác vi chế biến sâu từngloikhoáng sn nhm ng cao giá trị của nguyênliu; Ch cp giyphépkhai tháckhoángsn theo dự án đầutưđã đưc phê duyt.

3. Hot đng khai thác,chếbiến khoáng snphiđmbo hài hoàliích của nhà nưc,của doanh nghip và củanhândân ở nhng vùng có khoáng sn; Các đơn v đầutư khai thác, chế biến khoáng snphi thành lp pháp nhân độc lp ti địa pơng, có trách nhim đóng góp đ xây dựng, nângcp,tu sahtng và đmbo n đnh đời sngsinhhot cho nhândân địapơng, đng thi phi đmboan ninh trt t, an toàn xã hội ti địa bàn hotđng.

4. Áp dụngcông nghệ tiêntiến,hinđại trong cba khâu: Khaithác, chếbiếnvà vn chuyn đảmbo yêu cubovmôi trưngsinhthái, đảmbo antoàn lao độngvàbo v tàinguyên.

II. MC TIÊU

1. Đy mạnh pháttrin ngànhcôngnghipkhai thácvàchế biến khoángsn thành ngànhkinhtế mũinhn, góp phntc đy chuyndịch cơcukinhtế của tỉnh theo hưng côngnghip hoá,hin đại hoá.

2. Nângcaotỷ trọng và giá trịsn xut ngành khai thác,chếbiếnkhoáng sntronggiá trị sn xut toàn ngànhcông nghip ca tỉnh.

3. Góp phngii quyết vic làm,tăngthu ngânsáchnhà nưc từ ngànhcôngnghip khai thác và chếbiến khoángsn, nângcaođời sng cho nhân dâncácdân tc trongtỉnh và vùng quy hoch.

III. PHƯƠNGÁNQUY HOCH

1. Tng số các loi khoáng sntrên địa bàn tỉnh o Cai đưavào dự án quy hoch là 15 loikhoáng sn. Giao UBND tnh quyết đnh pơng án quản lý, khai thác, chếbiếnkhoáng sn phù hp vi 4 nguyên tcvề qun lý,khaithác, chế biến khoáng snti mc I, Điu1 ca Nghị quyết này.

2. Công tác chế biếnđưc quy hochtheong ch yếu là chếbiến sâu các loikhoáng sn đếnsnphm cuối cùng làm nguyênliucho các ngànhcông nghip khác. Trên cơ s nguồn snphmtừ ngành khaithácvà chếbiến khoángsnsẽ to ra đng lc thúc đẩycácngành công nghip khác trên địa bànpháttrin mnhmn cơ khí, luyn kim, hcht và các ngành chế tác khác.

3. Các đim khoángsn có cht lưngqung thp, chưacócông nghkhai thác,chế biến phù hp,cacóthị trưng hoc chưađưc nghiên cu đánh giá đầyđcn tiếptc đầu tư điu tra cơ bn đ làm nguồn tài nguyên d trữ cho giai đon sau năm 2020.

IV. BINPHÁP ĐM BO MÔI TRƯỜNG CHIN LƯC

1. Qun lý tốt chtthi: Tuân thnghiêm quy chế v xử lý chtthi rn, bi và các loi hcht trongkhai thác và chế biến khoángsn.

2. Qunlý c thi: Phi xác đnh đưc thànhphn, mc đ độc hi củanưc thi mỗicơsở sn xut. Thu hồi, xử và kim tra trưc khi thi ra môi trưng.

3. Các dựán khai thácvà chế biếnkhoáng snphilp báo cáo đánh giá tácđngmôitrưng theo quyđnhcaLutBo vmôi trưng. Thc hin nghiêm vic hoàn nguyên môi trưngsau khi kết thúc hot đng khai thác khoáng sn.

4. S dng công nghhin đại, có bin phápgimthiu tác đng môi trưng tốtnht.

Điu 2. Hi đng nhân dântnh giao:

1. y bannhândântnh Lào Cai trin khai thc hin Ngh quyếtnày; hàng năm báo cáo tình hình thc hin quy hoch vi ND tỉnh.

2. Tng trc HĐND, các Ban ND và đại biu ND tỉnh chu tráchnhim giám sát vic thựchin Ngh quyết.

3. Thưng trc HĐND tnhthoả thun sa đổi,bổ sung quy hochkhi có yêucuvàbáo cáo HĐND tnh ti k họp gn nht.

Ngh quyếtnày đưcHĐNDtỉnh khXIII, k họp th 10 thôngquangày19tháng 10 năm 2007./.

CH TCH
Sùng Chúng