HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY, XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬNQUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủvề việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xâydựng;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 2318/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về trình duyệt lệ phí cấpgiấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất mức thu, chi lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình, cụ thể như sau:

1.Mức thu:

a)Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân mứcthu: 100.000 đồng/giấy. Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lầnđầu cho tổ chức mức thu: 500.000 đồng/giấy.

b)Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu chocá nhân và tổ chức, mức thu: 500.000 đồng/giấy.

c)Đối với việc cấp đổi, cấp lại xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/giấy.

2.Mức chi:

Cáccơ quan thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữucông trình phải nộp 50% lệ phí thu được vào ngân sách địa phương và được chi50% lệ phí thu được còn lại vào các công việc phục vụ cho cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghịquyết.

Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 11thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày đượcHội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Be