HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X- KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hìnhkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007, báo cáo củacác ngành chức năng tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của đạibiểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND tỉnh về tìnhhình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuốinăm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

I. Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầunăm 2007

Trong 6 tháng đầu năm 2007, bên cạnh những thuận lợi cơbản, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, chỉ số giá tiêu dùng và giá cảmột số nguyên vật liệu tăng khá mạnh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sảnxuất kinh doanh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo điều hành củaUBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, tình hìnhkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăngtrưởng tương đối khá so với cùng kỳ 2006 (đạt 11,3%); sản xuất nông nghiệpổn định; dịch cúm gia cầm tiếp tục được khống chế; kim ngạch xuất khẩu, doanhthu dịch vụ đều tăng; thu ngân sách nhà nước đạt 52,9 % kế hoạch; tình hình anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hoá, xãhội có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội6 tháng đầu năm 2007 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần lưu ý: Tốc độ tăng trưởngkinh tế 6 tháng đầu năm tuy có tăng hơn cùng kỳ năm 2006 nhưng còn ở mức thấpso với chỉ tiêu đề ra (GDP tăng 11,3%, chỉ tiêu từ 13% - 14%). Chỉ tiêutăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt thấp (tăng 18,4%,chỉ tiêu 26 - 27%); việc triển khai thực hiện một số đề án phát triển kinhtế - xã hội, tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm quá chậm,còn dàn trải, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa được khắc phục,giải ngân vốn ngân sách nhà nước đạt thấp (bằng 28,3% kế hoạch); công tácbồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều ách tắc chưa đượctháo gỡ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở Khu kinh tế Dung Quất, các Khu côngnghiệp, khu vực đô thị có xu hướng gia tăng; tình trạng phá rừng, khai thác tàinguyên trái phép vẫn tiếp tục xảy ra; công tác quản lý sử dụng đất kém hiệu quả.Một số nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá - xã hội còn hạn chế; chất lượng dạy vàhọc chưa cao, nhất là ở miền núi và trường bán công, bổ túc văn hoá; công tácquản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ; công tác cải cách hành chínhchưa đồng bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính thực hiện chưa nghiêm, còn đùn đẩy,né tránh trách nhiệm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ chưa cao;tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và sốngười bị thương so với cùng kỳ.

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp- xây dựng trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế;nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm đạt mức tăng trưởng GDP từ13 - 14% theo kế hoạch năm 2007. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giáo dục- đào tạo, y tế, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - anninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 836/CT-TTg ngày 02/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường quản lý về đầu tư bằngnguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007”, trong đó chú ý không bố trí vốntrong năm 2007 cho các dự án chưa có quyết định đầu tư hoặc có quyết định đầutư sau ngày 31/10/2006. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, xử lý dứt điểmcác quy hoạch, các dự án “treo”, kiên quyết thu hồi các dự án không thực hiệnđúng các quy định của pháp luật. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trìnhtrọng điểm như: đường Dung Quất - Trà Bồng - Trà My, đường ven biển Dung Quất -Sa Huỳnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Hồ chứa nước Nước Trong, kết cấu hạtầng Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp của tỉnh và kết cấu hạ tầngthành phố Quảng Ngãi... Chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổchức tốt công tác tái định cư, tái định canh, bảo đảm ổn định đời sống nhân dânvà bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch.

3. Tập trung chỉ đạo các chương trình phát triển Khu kinhtế Dung Quất. Tăng cường sự phối giữa các cấp, các ngành và địa phương trongcông tác quản lý Khu kinh tế Dung Quất, chú trọng việc thu hút đầu tư có chọnlựa theo một số lĩnh vực ưu tiên, chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp phụtrợ, các dịch vụ đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của chuyên gia, ngườilao động; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông.

4. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2007- 2008;chủ động phòng chống lụt bão, phòng chống hạn, phòng cháy chữa cháy rừng, phòngdịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng,kiên quyết xử lý đúng pháp luật những trường hợp lợi dụng các hoạt động pháttriển kinh tế xã hội để phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép; đẩy nhanhtiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, giao rừng cho tổ chứcvà cá nhân ở các huyện miền núi gắn với việc sắp xếp đổi mới các nông, lâm trưòngvà Ban quản lý rừng phòng hộ. Kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng ô nhiễm môitrường các khu đô thị, Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp tỉnh, các vùngnuôi tôm trên cát; đẩy mạnh việc trồng cây xanh trong đô thị.

5. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường quảnlý ngân sách; kiểm tra giám sát chặt chẽ tính hiệu quả, công khai minh bạchtrong thu chi ngân sách và quản lý tài sản công; chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơquan, đơn vị, địa phương sai phạm tài chính trong chi đầu tư xây dựng cơ bản vàchi thường xuyên thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và thanhtra tài chính năm 2006.

6. Rà soát, chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các chương trìnhmục tiêu quốc gia, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về giảm hộ nghèo, giải quyếtviệc làm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻnhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008.Có giải pháp tích cực, khả thi để hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, đồng thờigiảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở miền núi. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩanhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27 tháng 7) một cách thiết thực,hiệu quả. Hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo 134và nhà Đại đoàn kết theo đúng tiến độ, riêng hộ gia đình có công với cách mạnghoàn thành trong năm 2007. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh”.

7. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chínhgiai đoạn 2006-2010; triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương” theo tinh thần thuận lợi cho công dân, thân thiện với doanh nghiệp.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành kỷluật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác triển khaithực hiện chương trình hành động về phòng chống tham nhũng và thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí ở các cấp, các ngành, đơn vị trong tỉnh; xử lý nghiêm minhnhững cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo công tác tuyển quân đợtII/2007 và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2008 bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạchđược giao. Giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo hướngdân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân, củacác cơ quan liên quan và chính quyền các cấp. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyếtsố 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ “Về một số giải pháp cấp báchnhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; thực hiện các giải phápđồng bộ nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ở cả 3 tiêu chí.

Điều 2.

- Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với danh mụccông trình bổ sung kế hoạch thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư năm 2007 (códanh mục kèm theo). Riêng công trình Ký túc xá sinh viên Quảng Ngãi tại Đạihọc quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giao Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBNDtỉnh, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Về tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệpnăm 2008 của tỉnh, giao UBND tỉnh thực hiện theo số lượng của năm 2007 (theo Nghịquyết số 48/2006/NQ-HĐND ngày 08/7/2006 của HĐND tỉnh).

Điều 3. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 12 kêu gọi cáccấp, các ngành, quân và dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêunước hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2007.

Nghị quyết này được kỳ họp lần thứ 12 - HĐND tỉnh khoáX thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCHPhạm Minh Toản

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dântỉnh Quảng Ngãi)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên công trình

Đầu mối giao kế hoạch

Địa điểm xây dựng

Công suất thiết kế

Tổng mức đầu tư

Dự kiến kế hoạch vốn năm

2007

Ghi chú

TỔNG CỘNG

299,489

50,840

1

Tượng đài chiến thắng Mỏ Cày

Sở Văn hoá – Thông tin

Mộ Đức

2,671

100

Đã phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán và tổng dự toán. Đã có kế hoạch chuẩn bị xây dựng, bổ sung vốn vào cuối năm

2

Hai Trạm thú y huyện Mộ Đức và huyện Sơn Tịnh

Sở NN và PTNT

Mộ Đức, Sơn Tịnh

228 m2 sàn

660

40

Đã phê duyệt thiết kế

BVTC, dự toán và tổng dự toán. Đã có kế hoạch chuẩn bị xây dựng, bổ sung vốn vào cuối năm

3

Tái định cư vùng sạt lở ven biển xã Bình Châu (giai đoạn II)

UBND Bình Sơn

Bình Sơn

3,158

200

Đã có hồ sơ TKBVTC và tổng dự toán được duyệt. Xin bổ sung

4

Khu dân cư trục đường Đường Bàu Giang - Cầu Mới

Sở GTVT

Thành phố

290,000

50,000

nguồn tạm ứng KBNN

5

Khắc phục sạt lở tại khu vực Lăng Ông huyện Lý Sơn

Sở Thuỷ sản

Lý Sơn

3,000

500

Khẩn cấp. Vốn khắc phục lũ lụt. Thực hiện theo cơ chế vừa thiết kế vừa thi công

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dântỉnh Quảng Ngãi )

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên công trình

Đầu mối giao kế hoạch

Địa điểm xây dựng

Công suất thiết kế

Tổng mức đầu tư

Dự

kiến Kế hoạch vốn năm

2007

Ghi chú

TỔNG CỘNG

86,049

1,040

A- Các công trình cần lập dự án ngay

58,551

820

1

Ký túc xá sinh viên Quảng Ngãi tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng

Tỉnh Bình Dương

15,500

500

Ngân sách tỉnh

2

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính tỉnh

Sở Xây dựng

TP Quảng Ngãi

16,5 ha

500

50

Ngân sách tỉnh

3

Nhà làm việc Đội QLTT số 2 Đức Phổ

Sở TM và DL

Đức Phổ

228 m2 sàn

660

20

Ngân sách tỉnh

4

Nhà làm việc các Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở NN và PTNT

TP Quảng Ngãi

803 m2 sàn

2,860

50

Ngân sách tỉnh khoảng 1 tỷ đồng, phần còn lại vốn của các dự án và các BQL dự án.

5

Trung tâm mắt tỉnh Quảng Ngãi

Sở Y tế

TP Quảng Ngãi

1600 m2 sàn

6,531

50

Đã có 800 triệu vốn nước ngoài

6

Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường

Sở TN và MT

TP Quảng Ngãi

500

50

Phần vốn của tỉnh (xây lắp), phần vốn của TW đầu tư thiết bị

7

Tuyến đường ngã ba Trà Bao - Trà Quân

UBND Tây Trà

Xã Trà Quân

06 km

25,000

50

Nguồn vượt thu mới được trung ương bổ sung năm 2007. Đã có hồ sơ TKBVTC.

8

Kè Nghĩa Dũng

UBND TP Quảng Ngãi

TP Quảng Ngãi

7,000

50

Khẩn cấp. Vốn khắc phục lũ lụt

B- Các công trình còn lại

27,498

140

9

Đường Lê Khiết (đoạn đường từ đường Quang Trung đến đường CM tháng 8)

UBND TP Quảng Ngãi

TP Quảng Ngãi

343 m

4,411

20

Phục vụ cho Siêu thi Coop Mart. Vốn ngân sách thành phố, tỉnh hỗ trợ

10

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Duy Tân, Ngô Quyền, Nguyễn Bá Loan

UBND TP Quảng Ngãi

TP Quảng Ngãi

581 m

1,500

20

Xung quanh chợ thành phố. Vốn ngân sách thành phố, tỉnh hỗ trợ.

11

Mở rộng nút giao thông ngã tư Sơn Tịnh, huyện Sơn tịnh

UBND Sơn Tịnh

SơnTịnh

4,800

Ngân sách huyện và vốn khác

12

Mở rộng nút giao thông ngõ Sáu Hoanh (QL 1A cũ) - Cầu Chui Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn tịnh

UBND Sơn Tịnh

SơnTịnh

3,700

20

Ngân sách huyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng

13

Quy hoạch chung Khu du lịch Đặng Thuỳ Trâm

Sở TM và DL

Đức Phổ

200 ha

1,000

20

Ngân sách tỉnh

14

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Thiên Ấn

Sở TM và DL

Sơn Tịnh

200 ha

746

20

Ngân sách tỉnh

15

Điểm du lịch nước khoáng Nghĩa Thuận

Sở TN và MT

Tư Nghĩa

20

Ngân sách tỉnh

16

Cắm mốc giới các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Sở NN và PTNT

Tỉnh Quảng Ngãi

165.413 ha

2,500

Nguồn vốn từ qũy đất

17

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010

Sở Tài chính

Toàn tỉnh

8,841

20

Bộ Tài chính hỗ trợ 2,1 tỷ đồng

18

Nạo vét cửa Đại

Sở GTVT

19

Trụ sở UBND 07 xã trong Khu kinh tế Dung Quất: Bình Hải, Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Hoà, Bình Thuận, Bình Chánh, Bình Phú(*)

UBND Bình Sơn

Bình Sơn

Ngân sách huyện và các nguồn vốn khác

C- Các dự án tìm cơ hội đầu tư

-

80

20

Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á

Sở Thuỷ sản

Đức Phổ

500 thuyền

20

Ngân sách tỉnh hỗ trợ lập dự án

21

Kè chống sạt lở hạ lưu sông Trà Bồng

UBND Bình Sơn

Bình Sơn

20

Ngân sách tỉnh hỗ trợ lập dự án

22

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh giai đoạn 2007 - 2010

Sở NN Và PTNT

20

Ngân sách tỉnh hỗ trợ lập dự án

23

Kè Sông Vệ

Sở NN và PTNT

Tư Nghĩa

20

Ngân sách tỉnh hỗ trợ lập dự án