HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀPHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰCHIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNHHÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 hướng dẫn về đánh giá tác động môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 19/12/2006 liên bộ Bộ Tài chính vàBộ Tài nguyên Môi trường quy định nội dung chi thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánhgiá tác động môi trường chiến lược và Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phí thẩm định báocáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện trên địa bàntỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu: Các tổ chức,cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môitrường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chínhphủ.

2. Mức thu:

a. Mức thu 5.000.000đồng/ báocáo đối với các báo cáo thẩm định phải mời chuyên gia thẩm định từ các địaphương khác (ngoài tỉnh).;

b. Mức thu 4.000.000đồng/ báocáo đối với các báo cáo còn lại;

c. Trường hợp thẩm định báo cáođánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức áp dụng đối với báocáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

3. Đơn vị thu được để lại 100%số tiền thu được để trang trải chi phí thực hiện công tác thẩm định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bànthuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp lần thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; VP Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần An Khánh