HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁCLOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 20/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về Phí và Lệ phí; Thôngtư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đối, bổ sung Thông tưsố 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quyđịnh Pháp luật về Phí và Lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/1/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Tư pháphướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh về đề án xây dựng mức thu các loại phívà lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩmtra số 26/BC-KTNS ngày 06/7/2007 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ýkiến của các vị Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tán thành, thông qua nội dungĐềán về mức thu; đối tượng miễn, giảm; tỷ lệ % để lại cho đơn vị thu, nộp ngânsách các loại Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dântỉnh. Bổ sung vào Nghị quyết số: 09/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 của Hội đồngnhân dân tỉnh Đăk Lăk khoá VII-Kỳ họp chuyên đề “về mức thu các loại phí và lệphí” cụ thể như sau:

I. CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ:

1. Phí xây dựng:

a. Mức thu:

a.1. Mức đối với dự án xây dựng côngtrình: Tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình (Khôngbao gồm chi phí thiết bị)

STT

Đối tượng thu phí

Mức thu
Tỷ lệ %/chi phí xây dựng công trình

Dự án công trình XD: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, thương mại, trụ sở cơ quan, trường học, các công trình xây dựng khác...

- Đối với công trình nhóm A

0,05

- Đối với công trình nhóm B

0,2

- Đối với công trình nhóm C

0,5

Căn cứ vào công trình thuộc danh mục nhóm A, B, C,mức vốn quy định từng dự án đầu tư, số tiền phí thu tối đa không vượt quá 100triệu đồng trên một dự án, công trình nhóm A và B; không vượt quá 50 triệu đồngtrên một dự án, công trình nhóm C.

a.2. Đối với dự án xây dựng nhà ở riênglẻ: (Tiêu chuẩn phân cấp, phân loại công trình xây dựng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

STT

Đối tượng thu phí

Mức thu
đồng/m2 đất XD

1

Đối với công trình nhà ở tại các phường TP.BMT và thị trấn các huyện.

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 1

25.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 2

20.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 3

15.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 4

+ Nhà ở cấp 4 xây 03 tầng

5.000

+ Nhà ở cấp 4 xây 02 tầng

2.500

+ Nhà ở cấp 4 xây 01 tầng

1.000

2

Đối với công trình ở tại các xã

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 1

15.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 2

10.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 3

5.000

- Hộ gia đình làm nhà ở cấp 4

+ Nhà ở cấp 4 xây 03 tầng

1.500

+ Nhà ở cấp 4 xây 02 tầng

1.000

+ Nhà ở cấp 4 xây 01 tầng

500

b. Đối tượng miễn thu phí: Các công trình xây dựng nhàở tại vùng 3; công trình nhà ở xây dựng cho các đối tượng chính sách xã hội.

c. Tỷ lệ trích:

- Đối với các dự án công trình xây dựng, sản xuất kinhdoanh, dịch vụ, thương mại, du lịch, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện vàcác công trình xây dựng khác. Cơ quan cấp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chứctrực tiếp thu được trích lại 10% trên tổng số thực thu để chi phí cho công táctổ chức thu phí theo chế độ quy định; 90% số phí còn lại phải nộp vào ngân sáchnhà nước theo chương, loại, khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sáchNhà nước hiện hành.

- Đối với các công trình xây dựng nhà ở dân dụng trênđịa bàn các phường, thị trấn các huyện, đơn vị trực tiếp thu (phường, thị trấn)được trích lại 20% trên tống số phí thực thu được để chi phí cho công tác tổchức thu theo chế độ quy định; 80% số phí còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theochương, loại, khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiệnhành.

- Đối với các công trình xây dựng nhà ở dân dụngtrên địa bàn các xã của huyện và thành phố Buôn Ma Thuột, đơn vị trực tiếp thu(xã) được trích lại 30% trên tổng số phí thực thu để chi phí cho công tác tổchức thu theo chế độ quy định; 70% số phí còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theochương, loại, khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiệnhành.

2. Phí thư viện:

a. Mức thu: (Mức thu phí chưa có ảnh)

- Thẻ đọc, mượn: 10.000 đồng/thẻ/năm đối với người lớn

- Thẻ đọc, mượn: 5.000 đồng/thẻ/năm đối với thiếunhi.

b. Tỷ lệ trích để lại: 30% số phí thu được để lại chođơn vị chi phục vụ cho công tác thu; 70% số phí còn lại phải nộp vào ngân sáchNhà nước theo chương, loại, khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sáchnhà nước hiện hành.

3. Phí qua đò, qua phà:

a. Mức thu phí qua đò:

+ Trẻ em:

500 đồng/lượt/em.

+ Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống:

Không thu

+ Người lớn:

1.000 đồng/lượt/người.

+ Xe đạp:

1.000 đồng/lượt/xe

+ Xe máy:

2.000 đồng/lượt/xe.

+ Hàng hóa:

1.000 đồng/50 kg.

b. Phí qua phà:

Mức thu: (Không thu đối với trẻ em từ6 tuổi trở xuống)

- Người lớn

1.000 đồng/lượt/người.

- Trẻ em:

500 đồng/lượt/người.

- Xe đạp:

500 đồng/lượt/xe.

- Xe máy:

1.000 đồng/lượt/xe.

- Xe máy cày:

3.000 đồng/lượt/xe.

- Xe ô tô, xe máy cày, các loại xe khác:

5.000 đồng/lượt/xe.

c. Tỷ lệ trích:

- Cá nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã là chủ đò, chủ phàthì phí thu được đơn vị hưởng 100 % và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tàichính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ để lại 100 % trang trải chiphí thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm theo chế độ quyđịnh;

- Đối với các đơn vị do Nhà nước đầu tư phương tiệnđược trực tiếp thu trích để lại 50% chi phí phục vụ cho công tác thu phí theo chếđộ quy định; 50% số phí còn lại đơn vị phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương,loại, khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

4. Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước:

a. Mức thu:

a.1. Đối với việc tạm dừng, đỗ xe ở lề đường, được phépđỗ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, giao thông đường bộ, đô thị và quy định củaNhà nước về quản lý, sử dụng, lề đường, bến bãi;

Mức thu 3.000 đồng/xe/lượt tạm dừng và không quá: 80.000đồng/xe/tháng.

a.2. Đối với việc sử dụng, bến, bãi, mặt nước (khôngthuộc trường hợp Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất). Mứcthu tối đa bằng 80% đơn giá thuê đất, mặt nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk quyđịnh theo giá đất công bố vào ngày 01/01 hàng năm.

b. Tỷ lệ trích để lại: Đơn vị trực tiếp thu được đểlại 70% trên tổng số phí thực thu để chi phí cho công tác tổ chức thu theo đúngchế độ quy định; 30% còn lại đơn vị nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại,khoản, mục tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Phí chợ:

a. Mức thu:

a.1. Chợ Buôn Ma Thuột:

- Đối với hộ kinh doanh có cửa hàng, cửa hiệu, các sạpbuôn bán cố định, thường xuyên tại các chợ, mức thu như sau:

Loại A: Từ 80.000 đồng/m2/tháng đến 120.000 đồng/m2/tháng.

Loại B: Từ 50.000 đồng/m2/tháng đến dưới 80.000 đồng/m2/tháng.

Loại C: Từ 20.000 đồng/m2/tháng đến dưới 50.000 đồng/m2/tháng.

Loại D: Dưới 20.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên: 2.000 đồng/ngày/hộ.

a.2. Chợ thuộc các phường và các xã (Hòa Thắng, HòaThuận, Hòa Khánh, Tân An, Tân Lợi, Tân Thành, Thành Công) có đặt cửa hàng, cửa hiệu,các sạp:

- Đối với hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu, cácsạp buôn bán cố định, thường xuyên tại các chợ, mức thu như sau:

Loại A: Từ 30.000 đồng/m2/tháng đến 50.000 đồng/m2/tháng.

Loại B: Từ 20.000 đồng/m2/tháng đến dưới 30.000 đồng/m2/tháng.

Loại C: Dưới 20.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên: 2.000 đồng/ngày/hộ.

a.3. Chợ thuộc các xã, phường còn lại trên địa bàn thànhphố Buôn Ma Thuột:

- Đối với hộ kinh doanh cố định, thường xuyên mứcthu như sau: 50.000 đồng/hộ/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên mức thu nhưsau: 1.000 đồng/hộ/ngày.

a.4. Chợ trung tâm thị trấn các huyện: Krông Pắc,Krông Buk, Ea Kar, Ea Hleo, Krông Na, Cư Mgar, Krông Năng:

- Đối với hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu, cácsạp buôn bán cố định, thường xuyên tại các chợ, mức thu như sau:

Loại A: Từ 30.000 đồng/m2/tháng đến 50.000 đồng/m2/tháng.

Loại B: Từ 15.000 đồng/m2/tháng đến dưới 30.000 đồng/m2/tháng.

Loại C: Dưới 15.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên: 1.000 đồng/hộ/ngày.

a.5. Chợ trung tâm thị trấn các huyện còn lại:

- Đối với hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu, cácsạp buôn bán cố định, thường xuyên tại các chợ, mức thu như sau:

Loại A: Từ 20.000 đồng/m2/tháng đến 30.000 đồng/m2/tháng.

Loại B: Từ 10.000 đồng/m2/tháng đến dưới 20.000 đồng/m2/tháng.

Loại C: Dưới 10.000 đồng/m2/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên: 1.000 đồng/hộ/ngày.

a.6. Chợ các xã trên địa bàn huyện:

- Đối với hộ kinh doanh cố định, thường xuyên mức thunhư sau: 20.000 đồng/hộ/tháng.

- Đối với hộ kinh doanh không thường xuyên: 500 đồng/hộ/ngày.

Căn cứ vào khung mức thu trên, Ban quản lý chợ xắp xếp,phân loại hộ kinh doanh theo ngành, hàng, lợi thế địa điểm kinh doanh để ápdụng mức thu cho phù hợp.

b. Tỷ lệ trích:

- Mức trích: 10% trên tống số phí thực thu để lại chođơn vị tổ chức thu.

- Số tiền phí 90% còn lại đơn vị tổ chức thu có tráchnhiệm nộp vào ngân sách nhà nước và thực hiện thanh toán theo quy định.

- Đơn vị tổ chức thu: Ban quản lý chợ các huyện, thànhphố Buôn Ma Thuột, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu, nộptiền phí chợ vào ngân sách Nhà nước và thanh quyết toán, sử dụng số tiền phíđược để lại theo đúng quy định hiện hành.

6. Phí vệ sinh:

a. Mức thu:

STT

Đối tượng thu phí

TP.BMT đồng/tháng

Các huyện đồng/tháng

1

Khách sạn:

- Khách sạn từ 3 sao trở lên.

180.000

150.000

- Khách sạn dưới 3 sao trở xuống

150.000

120.000

- Khách sạn không xếp loại, nhà khách, có nhà hàng ăn uống.

120.000

100.000

- Khách sạn không xếp loại, nhà khách, không có nhà hàng ăn uống

80.000

60.000

2

Nhà trọ, phòng ngủ, nhà nghỉ.

60.000

40.000

3

Các cơ sở y tế (trừ rác thải y tế).

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

500.000

- Bệnh viện trên địa bàn TP.BMT, và các huyện, nhà hộ sinh TP.BMT.

200.000

150.000

- Cơ sở y tế tư nhân có giường bệnh.

100.000

50.000

- Cơ sở y tế tư nhân không có giường bệnh.

50.000

25.000

- Trạm y tế các xã, phường, thị trấn.

30.000

15.000

- Bệnh xá, Bệnh xá khu vực.

50.000

25.000

4

Ăn uống, giải khát:

- Nhà hàng ăn uống.

120.000

80.000

- Hộ, điểm ăn uống, giải khát, quán cà phê, kraôkê, đại lý gas, các dịch vụ khác.

100.000

50.000

5

- Cơ sở gia công, chế biến gỗ, hàng mộc dân dụng, cơ sở xay xát lúa gạo, hạt ngũ cốc,

120.000

80.000

- Cơ sở kinh doanh sửa chữa xe ô tô, hàn tiện, sửa chữa cơ khí, hộ mua bán trái cây, rau quả các loại, điểm kinh doanh nông sản, điểm thu mua phế liệu.

100.000

60.000

6

Cơ sở giết mỗ gia súc, gia cầm.

300.000

150.000

7

- Cơ sở, điểm mua bán xe ô tô, xe mô tô, máy nông cơ, rạp chiếu bóng, nhà văn hoá, các dịch vụ vui chơi giải trí.

100.000

60.000

- Hộ kinh doanh các ngành văn hoá phẩm, sửa chữa xe máy, hiệu may, đóng dày dép, mua bán thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam, mua bán cây cá cảnh, mua bán hàng điện tử, điện dân dụng, phụ tùng ô tô, xe máy, mua bán xe đạp, cửa hàng mua bán tạp hoá, tạp phẩm.

70.000

30.000

- Các hộ kinh doanh khác còn lại

40.000

20.000

8

- Trụ sở các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

80.000

50.000

- Trường học:

+ Trường, Mầm non.

40.000

20.000

+ Trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

60.000

40.000

+ Trường THPT, Cao đẳng, THCN, cơ sở giáo dục khác, các trung tâm, cơ sở dạy nghề.

80.000

60.000

+ Trường Đại học

100.000

9

Các hộ không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh (kể cả hộ ở tập thể).

8.000

6.000

b. Tỷ lệ trích:

- Đối với các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Công ty vệ sinhmôi trường hưởng số phí vệ sinh thu được và đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế theoquy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tàichính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ để lại 100% trang trải chiphí thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao hành năm theo chế độquy định.

7. Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tíchlịch sử, công trình văn hoá:

a. Mức thu: (Không thu đối với trẻ em 6 tuổi trở xuống)

ĐVT: đồng/người/vé

STT

Đối tượng thu phí

Người lớn

Trẻ em

1

Tham quan các điểm danh lam thắng cảnh:

a) Hồ Lăk, điểm du lịch Cty Cao su (Đăk Min)

6.000

3.000

b) Thác Krông Kma-Krông Bông.

5.000

3.000

c) Vườn Quốc gia Yok Đôn.

3.000

2.000

d) Thác Bảynhánh.

6.000

3.000

e) Cầu treo- Trung tâm Du lịch Buôn Đôn.

6.000

3.000

g) Hồ Đăk Min-Trung tâm du lịch Bản Đôn.

6.000

3.000

h) Các danh lam thắng cảnh khác.

3.000

2.000

2

Các công trình văn hoá, di tích lịch sử

4.000

Không thu

b. Tỷ lệ trích:

- Đối với các Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Công ty; sốphí thu được trích để lại 100% đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

- Đối với đơn vị Sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tàichính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ để lại 100% nhằm trang trảichi phí thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm theo chế độquy định;

8. Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai:

a. Mức thu:

Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai: 100.000đồng/hồ sơ, tài liệu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu)

b. Tỷ lệ trích: để lại cho đơn vị trực tiếp thu 30%trên tổng số phí thực thu để chi phí cho công tác thu phí theo chế độ quy định;số phí còn lại 70 % đơn vị phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản,mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

9. Phí cung cấp thông tin về giaodịch bảo đảm:

a. Mức thu:

STT

Các trường hợp nộp phí

Mức thu
(đồng/trường hợp)

1

Cung cấp thông tin cơ bản (danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính; sao đơn yêu cầu đăng ký)

10.000

2

Cung cấp thông tin chi tiết (văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

30.000

b. Tỷ lệ trích: Cơ quan trực tiếp thu được trích đểlại 30% trên tổng số tiền phí thực thu được để chi phí cho công việc thu phí; 70%số phí còn lại đơn vị phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản,mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

10. Lệ phí đăng ký giao dịchbảo đảm:

a. Mức thu:

ĐVT: đồng/trường hợp

STT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000

3

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm

40.000

4

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000

5

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

b. Những trường hợp sau đây không thu lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm:

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liềnvới đất của hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và sảnxuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

- Yêu cầu sửa chữa sai sót trong giấy chứng nhận đăngký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của của Đăng ký viên.

- Yêu cầu xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng chothuê tài chính.

c. Tỷ lệ trích:

Đơn vị trực tiếp thu lệ phí (văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất, phòng Tài nguyên và môi trường đối với những nơi chưa thành lậpVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND cấp xã nơi được phòng Tài nguyên vàMôi trường ủy quyền) được trích để lại 30% trên số phí thực thu được để trangtrải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu lệ phí theo chế độ quyđịnh; 70% số lệ phí còn lại đơn vị phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương,loại, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

11. Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở:

a. Mức thu:

a.1. Cấp giấy chứng quyền sở hữu nhà ở lần đầu đối vớinhà ở và trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có Giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở:

- Đối với cá nhân: 50.000 đồng/1 giấy.

- Đối với tổ chức: 250.000 đồng/1 giấy.

a.2. Đối với các trường hợp khác: 20.000 đồng/1 giấy(quy định tại điểm: a, b, c, khoản 2, Điều 49 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày6/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).

b. Tỷ lệ trích:

Để lại 30% tổng số lệ phí thực thu được để chi phí dịchvụ cho công tác thu lệ phí; 70% số lệ phí còn lại đơn vị thu phải nộp vào ngânsách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhànước hiện hành.

II. BỔ SUNG VÀO NGHỊ QUYẾT SỐ:09/2007/NQ-HĐND ngày 13/4/2007 về Phí và Lệ phí của Hội đồng nhân dân tỉnh ĐăkLăk Khoá VII - Kỳ họp chuyên đề, cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm vào tiết b, điểm 11, Mục I, Điều 1:Hội đồng bán đấu giá tài sản của đơn vị, các huyện và thành phố Buôn Ma Thuột đượctrích để lại 80% trên tổng số phí thực thu được; 20% số phí còn lại nộp vàongân sách Nhà nước.

2. Bổ sung thêm vào tiết b, điểm l, Mục II, Điều 1:

b.8. Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu gia đình: Khôngquá 10.000 đồng/lần đăng ký. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu củachủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa hành chính, tên đường phố, số nhà: Khôngquá 5.000 đồng/ lần cấp.

Điều 2.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quảnlý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí và lệ phí không đề cập tại Nghịquyết này, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về Phí vàLệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 17/2003/NQ-HĐ6 ngày 02/10/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk Khoá VI - Kỳ họp bất thường.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hộiđồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp giám sátviệc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Đăk Lăk khoá VII- Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Đăk Lăk;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.

CHỦ TỊCH
Niê Thuật