HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2008/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 24 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ TẠI THỊXÃ
ĐÔNG HÀ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲHỌP THỨ 13

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về Phươngpháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CPngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Căncứ Nghị Quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Quảng trịvề việc Thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loạiđất năm 2008;

Trêncơ sở xem xét Tờ trình số 1668/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh đềnghị Thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Thông qua phương án điều chỉnh phân loạiđường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008 đối với các tuyến đường chưa có tên hoặccó tên nhưng chưa được xếp loại và có mặt cắt dưới 6m (Được áp dụng kể từ ngày01/01/2008), cụ thể:

1. Các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếploại đã được đổ nhựa hoặc bê tông (Do Nhà nước đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới6m: Xếp loại 4d.

2. Các tuyến đường chưa có tên hoặc có tên nhưng chưa được xếploại đã được đổ nhựa hoặc bê tông (Do Nhà nước và nhân dân cùng làm hoặc do nhândân tự đầu tư) có mặt cắt từ 3m đến dưới 6m: Xếp loại 4e.

3. Các đường có mặt cắt dưới 3m, chưa có tên hoặc có tên nhưngchưa được xếp loại thì xếp theo vị trí của các đường đã được xếp loại.

Điều2.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua; bãi bỏ các quy định tại các điểm 1, 2 mục XIX phụ lục số 2Nghị Quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 15/12/2007 của HĐND tỉnh trái với quy định củaNghị quyết này.

Điều3. HĐND tỉnh giao

UBND tỉnhtổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Thườngtrực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết theo chứcnăng được pháp luật quy định.

Nghị quyếtnày được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên