HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệphí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTP-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tàichính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bảnsao, lệ phí chứng thực;

Sau khi xem xét Tờ trình số 498/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phêchuẩn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thựctrên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-HĐND-BPC ngày 16 tháng3 năm 2009 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thulệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí

Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từbản chính, chứng thực chữ ký.

2. Mức thu

a) Cấp bản sao từ sổ gốc (trừviệc cấp bản sao các giấy tờ về hộ tịch): 3.000 đồng/bản;

b) Chứng thực bản sao từ bảnchính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản;

c) Chứng thực chữ ký: 10.000đồng/trường hợp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) thông qua./.

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang