HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1732/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung; đồng thời thực hiện hệ thống toàn bộ chế độ, chính sách của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND-VHXH ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chế độ hỗ trợ học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

a) Hỗ trợ học phí đối với học sinh đạt được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

- IELTS từ 6.0 điểm trở lên hoặc TOEFL tương đương: 8.000.000 đồng/học sinh.

- IELTS từ 5.5 điểm hoặc TOEFL tương đương: 6.000.000 đồng/học sinh.

- IELTS từ 5.0 điểm hoặc TOEFL tương đương: 4.000.000 đồng/học sinh.

b) Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia từ giải ba trở lên và có chứng chỉ IELTS từ 6.0 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL tương đương được ưu tiên xét chọn đào tạo đại học ở nước ngoài.

2. Chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp:

a) Học sinh học ở các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương trúng tuyển đại học đạt số điểm cao nhất trong số học sinh của tỉnh dự thi vào các trường đại học hàng năm được thưởng 2.000.000 đồng/học sinh.

b) Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh tốt nghiệp đạt loại giỏi được thưởng 300.000 đồng/học sinh, sinh viên.

3. Chế độ khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

a) Học sinh đạt giải khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: 300.000 đồng/học sinh

b) Học sinh giỏi cấp tỉnh, bé khoẻ bé ngoan cấp tỉnh:

- Giải I: 300.000 đồng/học sinh

- Giải II: 200.000 đồng/học sinh

- Giải III: 150.000 đồng/học sinh

- Bé khoẻ bé ngoan cấp tỉnh: 50.000 đồng/cháu

c) Học sinh tốt nghiệp thủ khoa ở các cấp học, tốt nghiệp loại giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông:

- Tốt nghiệp thủ khoa: 300.000 đồng/học sinh;

- Đạt loại giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp: 150.000 đồng/học sinh.

d) Học sinh thi đậu vào nhiều trường đại học (từ 2 trường công lập trở lên): Mức khen thưởng: 300.000 đồng/học sinh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Bãi bỏ điểm a, c, d, đ, e, f, g, h khoản 4, Điều 1 Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND7 ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 2 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục - đào tạo.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang