HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬPTHỂ, CÁ NHÂN NGHỆ SĨ, DIỄN VIÊN NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG KHÁNH HOÀ VÀĐOÀN CA MÚA NHẠC HẢI ĐĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHKHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2255/TTr-UBND ngày 07 tháng 5năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 07 tháng6 năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luậncủa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên đang côngtác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa và Đoàn ca múa nhạc Hải Đăngđạt thành tích tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp cấp khu vực và toànquốc như sau:

1. Giải tập thể (chương trình, vở diễn):

a) Huy chương vàng : 30.000.000 đồng

b) Huy chương bạc : 15.000.000 đồng

2. Giải cá nhân, giải tiết mục:

a) Huy chương vàng : 8.000.000 đồng

b) Huy chương bạc : 6.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồngnhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa KhóaV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh