HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀCHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm;

Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chươngtrình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Nghị quyết vềChương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà MauKhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chươngtrình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2014, với các nội dung sau:

I. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Tạo việc làm, tăng thu nhập chongười lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp theo hướng chuyểndịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

b) Các chỉ tiêu cụ thể

Giải quyết việc làm cho 35.000 lao độngtrên địa bàn tỉnh (trong đó: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau khihọc nghề 10.000 lao động) gồm:

- Giải quyết việc làm trong tỉnh:20.000 lao động.

- Giải quyết việc làm ngoài tỉnh: 14.900lao động.

- Đưa lao động đi làm việc có thờihạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động: 100 lao động.

2. Nội dung hoạt động của Chươngtrình

- Đào tạo nghề cho lao động nôngthôn gắn với việc làm và có việc làm sau khi học nghề.

- Cho vay vốn, tạo việc làm từ Quỹgiải quyết việc làm.

- Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ởnước ngoài theo hợp đồng.

- Hỗ trợ phát triển thị trường laođộng.

- Nâng cao năng lực truyền thông vàgiám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trìnhkhoảng 43 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 16,3 tỷ đồng(gồm: dạy nghề cho lao động nông thôn 10 tỷ đồng; các hoạt động khác giải quyếtviệc làm 6,3 tỷ đồng).

- Sử dụng nguồn kinh phí bổ sungcủa Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn2012 - 2015.

- Huy động các nguồn kinh phí hợppháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vàcác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động-TBXH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu