HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG ANXÔ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp Lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, sốlượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thịtrấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụthể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhCông an xã;

Căn cứ Quyết định số 3250/QĐ-BCA (V28) ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an về việc công nhận xãtrọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Sau khi xem xét Tờ trình số 95/Tr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Phê duyệtĐề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Côngan xã” giai đoạn 2013 - 2020; báo cáo thẩm tra của BanPháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 95/Tr-UBND ngày 04tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềphê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhândân tỉnh

1. Hoàn chỉnh, phê duyệt Đề ántrước khi tổ chức thực hiện.

2. Về khung, số lượng của lực lượngCông an xã:

Bố trí kinh phí chi trả phụ cấp cho01 (một) phó công an xã tăng thêm ở 23 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trậttự, với mức phụ cấp là 1,0 của mức lương cơ sở; những xã còn lại chỉ được thựchiện khi đã được Trung ương phê duyệt và cấp bổ sung ngân sách cho tỉnh.

3. Hàng năm, căn cứ điều kiện thựctế của địa phương, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện các nội dung:Xây dựng trụ sở làm việc, trang phục, công cụ hỗ trợ, kinh phí bồi dưỡng, huấnluyện nghiệp vụ Công an xã.

4. Hướng dẫn và tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống