HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phíthuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày8/3/2006 của Bộ Xây dựng ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày01/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trênđịa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sửdụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm các nội dungchính sau:

1.Đối tượng nộp lệ phí:

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu,trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệmnộp lệ phí.

2.Mức thu lệ phí:

- Cấp mới biển số nhà: 30.000 đ/ biển số nhà;

- Cấp lại biển số nhà: 20.000 đ/ biển số nhà;

Điều 2. Quản lý và sử dụng lệ phí.

1.Cơ quan thu lệ phí: Ủy ban nhân dân cácquận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

2. Tỷ lệ trích để lại: Cơ quan thu lệ phí được đểlại 100% lệ phí thu được.

3. Việc quản lý và sử dụng lệ phí theo quy định tạiThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định của pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC

4. Hàng năm, khoản chênh lệch giữa số tiền chi thựctế tại thời điểm của việc đánh biển số nhà, sản xuất biển số nhà và gắn biển sốnhà với số tiền lệ phí thu được do ngân sách thành phố cấp bù.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp,ngành và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, cácBan Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát,đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốHải Phòng khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thành